تصاویر / حضرت ابولولو شیعی رحمه الله

تصاویر / حضرت ابولولو شیعی رحمه الله

تصاویر / حضرت ابولولو شیعی رحمه الله

نمای بیرونی بقعه متبرکه

کوچه منتهی به حرم مطهر

نمای کلی حرم حضرت ابولولو

نمایی از صحن حضرت ابولولو

سر در بقعه حضرت ابولولو

نمایی از ورودی رواق حرم

بارگاه جناب ابولولو

احیا کننده حرم حضرت ابولولو

قبر مرحوم شیخ حسن اثنی عشری

قبر مرحوم شیخ حسن اثنی عشری

نمایی از ضریح حضرت ابولولو

نظر دهيد