فتاوای مخالفین 6 (بازهم مجوّزى براى زنا)

فتاوای مخالفین ۶ (بازهم مجوّزى براى زنا)

بازهم مجوّزى براى زنا

اگر کسى زنى را به خدمت (اجاره) گرفت تا با وى زنا کند یا از زنان محرم خودش کام بگیرد و بداند این عمل حرام است حدّ زنا بر وى واجب مى شود.

ولى اگر از زنان محرم خودش یکى را به کنیزى بگیرد و با وى نزدیکى نماید فتواى درست آن است که حدّ بر وى واجب نمى شود.  (16)

همچنین در فتوای یک از فقهای بزرگ اهل سنت و مفتی وقت مدینه منوره متوفای ۲۱۲ ق, دوست و همنشین مالک رئیس فرقه مالکیه آمده است: اگر کسی پولی به زنی بدهد و با او زنا کند دیگر حدی بر او نیست ! (المحلی ابن حزم ۱۱/۲۵۱)

همین فتوا را ابوحنیفه داده است که: اگر زنی برای کاری اجیر شود و با او عمل زنا صورت گیرد و یا از اول برای زنا اجیر شود حدی بر هیچکدام از زن و مرد نیست ! (المحلی ابن حزم ۱۲/۱۹۶)

(۱۶) المجموع – محیى الدین النووی / ج ۲۰ / ص ۲۰ / ط دار الفکر

ادامه دارد……

نظرات بسته است.