حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘مجلس گناه’

افکارواندیشه هایمان رااز که میگیریم؟ ازکسانیکه دراینگونه مجالس می نشینند؟! + فیلم

افکارواندیشه هایمان رااز که میگیریم؟ ازکسانیکه دراینگونه مجالس می نشینند؟! + فیلم

افکارواندیشه هایمان رااز که میگیریم؟ ازکسانیکه دراینگونه مجالس می نشینند؟! + فیلم       قبل از هرچیزازبرادران مومن ومعتقددرخواست داریم عذرمارابپذیرندکه این فیلم راقرارمی دهیم خیلی مشورت کرده واستخاره گرفتیم تااین پست رابگذاریم مابرای روشن شدن اذهان واینکه طالبان... (ادامه مطلب)