حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام

امام حسين (ع) و اهــل سنـت

سر امام حسین (ع ) در مجلس یزید

سر امام حسین (ع ) در مجلس یزید سـر مـبـارک امـام حسین (ص ) را در طشتى از طلا در مقابل یزید قرار دادند یزید پیروزمندانه بر تـخت نشسته بود نگاهى به سر و نگاهى به اهل مجلس انداخت و... (ادامه مطلب)

کاروان اسیران بر دروازه شام

کاروان اسیران بر دروازه شام سـهـل سـاعـدى از اصـحـاب رسـول خـداسـت , در راه زیارت بیت المقدس وارد شام شد, خود مـى گوید:شهرى دیدم پر درخت با جویبارهاى فراوان در و دیوار شهر با پرده هاى دیبا آذین بسته شده... (ادامه مطلب)

امام سجاد (ع ) در مجلس ابن زیاد

امام سجاد (ع ) در مجلس ابن زیاد امام سجاد(ص ) را وارد مجلس ابن زیا کردند ابن زیاد گفت : تو کیستى ؟ . فرمود: من على بن حسینم . گفت : مگر خدا على بن حسین را نکشت... (ادامه مطلب)

زینب (س ) در مجلس ابن زیاد

زینب (س ) در مجلس ابن زیاد زنـان و کودکان امام حسین (ص ) را وارد مجلس ابن زیاد کردند زینب (س ) کهنه ترین لباسهایش راپـوشـیـده بود وقتى وارد مجلس شد ناشناس در گوشه اى نشست و کنیزانش بر... (ادامه مطلب)

خطبه امام سجاد (ع ) در مسجد دمشق

خطبه امام سجاد (ع ) در مسجد دمشق در ایـامـى که اهل بیت امام حسین (ع ) در شام به سر مى بردند یزید مجلسى در مسجد ترتیب داد وخطیبى را به منبر فرستاد تا از حسین بن على (ع... (ادامه مطلب)