امام حسين (ع) و اهــل سنـت

سر امام حسين (ع ) در مجلس يزيد

سر امام حسين (ع ) در مجلس يزيد سـر مـبـارك امـام حسين (ص ) را در طشتى از طلا در مقابل يزيد قرار دادند يزيد پيروزمندانه بر تـخت نشسته بود نگاهى به سر و نگاهى به اهل مجلس انداخت و گفت : اين شخص بر من مباهات مى كرد,مى گفت …

امام حسين (ع) و اهــل سنـت

كاروان اسيران بر دروازه شام

كاروان اسيران بر دروازه شام سـهـل سـاعـدى از اصـحـاب رسـول خـداسـت , در راه زيارت بيت المقدس وارد شام شد, خود مـى گويد:شهرى ديدم پر درخت با جويبارهاى فراوان در و ديوار شهر با پرده هاى ديبا آذين بسته شده , مردم گرم شادمانى و سرور بودند زنان نوازنده را …

امام حسين (ع) و اهــل سنـت

امام سجاد (ع ) در مجلس ابن زياد

امام سجاد (ع ) در مجلس ابن زياد امام سجاد(ص ) را وارد مجلس ابن زيا كردند ابن زياد گفت : تو كيستى ؟ . فرمود: من على بن حسينم . گفت : مگر خدا على بن حسين را نكشت . فرمود: برادرى به نام على داشتم كه مردم او …

امام حسين (ع) و اهــل سنـت

زينب (س ) در مجلس ابن زياد

زينب (س ) در مجلس ابن زياد زنـان و كودكان امام حسين (ص ) را وارد مجلس ابن زياد كردند زينب (س ) كهنه ترين لباسهايش راپـوشـيـده بود وقتى وارد مجلس شد ناشناس در گوشه اى نشست و كنيزانش بر گرد او حلقه زدند. ابـن زياد گفت : اين زن …

امام حسين (ع) و اهــل سنـت
1

خطبه امام سجاد (ع ) در مسجد دمشق

خطبه امام سجاد (ع ) در مسجد دمشق در ايـامـى كه اهل بيت امام حسين (ع ) در شام به سر مى بردند يزيد مجلسى در مسجد ترتيب داد وخطيبى را به منبر فرستاد تا از حسين بن على (ع ) و پدر بزرگوارش على (ع ) بدگويى كند. خـطـيـب …