شرح دعاى ندبه

قصه آدم وخروج او از بهشت

قصه آدم وخروج او از بهشت وبراى آن سه معنى شده است اصل: فبعض أسکنته جنتک الى أن أخرجته منها اعراب: قوله: فبعض هو المشتغل عنه عامله – اعنى اسکننه بنصب ضميره، وهو راجح الرفع. لان الاصل عدم التقدير، وهکذا قوله؛ وبعض فى الجمل الاتيه. ترجمه: پس بعضى از ايشان …

شرح دعاى ندبه

توسل پيامبران سلف به خمسه طيبه وشرح آن واخبار مفصله آن

توسل پيامبران سلف به خمسه طيبه وشرح آن واخبار مفصله آن وبهترين وسيله براى دعا، توسل به خمسه ى طيبه (عليهم السلام) مى باشد. که در خبر است که داود رقى گويد: از حضرت صادق عليه السلام شنيدم که در دعا خدا را به خمسه ى طيبه (عليهم السلام) مى …

شرح دعاى ندبه

اعتقاد به اينکه انبياء واولياء واسطه بين خدا وخلق مى باشند

اعتقاد به اينکه انبياء واولياء واسطه بين خدا وخلق مى باشند ذريعه ووسيله هر دو به معنى واسطه است، وخداوند در سوره 5 مائده آيه ى 29 مى فرمايد: (يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة). يعنى: اى کسانى که ايمان آورده از خدا بترسيد؛ وبراى رابطه به …

شرح دعاى ندبه

مدح علم وخطاب خدا به ملائکه

مدح علم وخطاب خدا به ملائکه اصل – ورفدتهم بعلمک. ترجمه – ويارى کردى ايشان را به علم خود. شرح – وفده يرفده من باب ضرب: اى اعانه. افتخار انبيا واوليا به علم ايشانست. اولى کسى که خدا به علم او را مفتخر گردانيد، حضرت آدم بود؛ واز همين جهت …

شرح دعاى ندبه

اعتقاد به اينکه انبياء واولياء قابل اين رياست بودند

اعتقاد به اينکه انبياء واولياء قابل اين رياست بودند وچون خدا از ابتدا مى دانست که به اين عهد وفا مى کنند. لذا ايشان را براى اين امر بزرگ اختيار فرمود ودر سوره ى آل عمران، آيه ى 30 (ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين …

شرح دعاى ندبه

آوردن فاطمه قرص نانى براى پيغمبر وقصه زن بدويه با پيغمبر

آوردن فاطمه قرص نانى براى پيغمبر وقصه زن بدويه با پيغمبر در خبر است که امير المؤمنين عليه السلام فرمايد که: با پيغمبر صلى الله عليه واله وسلم گاهى که به حفر خندق مشغول بوديم. اذ جاءت فاطمة ومعها کسيرة من خبز، فدفعتها الى النبى صلى الله عليه واله وسلم …

شرح دعاى ندبه

ابتلائات وامتحانات ابراهيم

ابتلائات وامتحانات ابراهيم يعنى چون خداوند ابراهيم (عليه السلام) را مبتلا به بلاهائى نمود؛ وبه کلماتى امتحان فرمود؛ پس ابراهيم (عليه السلام) از عهده تمام آنها برآمد، خداوند فرمود، ما تو را براى پيشوائى وآقائى مردم نصب نموديم؛ ابراهيم (عليه السلام) گفت خدايا همه ى ذريه مرا پيشوائى ده؛ فرمود …

شرح دعاى ندبه

حمد وشکر بر اين که خداوند انبياء واولياء را براى راهنمايى

حمد وشکر بر اين که خداوند انبياء واولياء را براى راهنمايى اصل – اللهم لک الحمد على ما جرى به قضائک فى اوليائک، الذين استخلصتهم لنفسک ودينک اعراب اصل اللهم يا الله، فحذف يا وعوض عنه الميم المشدده؛ قوله لک الحمد، خبر ومبتداء وتقديم الخبر لإفادة الحصر، والحمد هو الثناء، …

شرح دعاى ندبه

قصه فقيرى که به سبب صلوات گنجى پيدا کرد ومعجزه از صلوات

قصه فقيرى که به سبب صلوات گنجى پيدا کرد ومعجزه از صلوات در خلاصة الاخبار روايت کند، که فقيرى خدمت حضرت رسول صلى الله عليه واله وسلم رسيد، واظهار پريشانى وتنگدستى نمود وگفت من صاحب عيال بسيار واز مال دنيا تهيدست مى باشم، واز فقر وفاقه به تنگ آمده ام. …

شرح دعاى ندبه

شرط اجابت دعا

شرط اجابت دعا ودر خبر است که شخصى خدمت حضرت صادق عليه السلام عرضه داشت که دو آيه در قرآن است که خدا وعده فرموده، ومن به آن نرسيده ام با آنکه به شرط آن عمل نموده ام، فرمود اين دو آيه کدام است، عرض کرد اول سوره ى مؤمن …

شرح دعاى ندبه

حمد خدا وشرح آن

حمد خدا وشرح آن ابتداء دعا را به حمد خدا وصلوات بر محمد وآل او شروع نمود، براى دو مطلب – اول آنکه اعتقادات دينى مبتنى بر سه چيز است 1- معرفت به خدا 2- نبوت 3- امامت پس ابتداء حمد خداى نمود تا هم اظهار معرفت به خدا نموده …

شرح دعاى ندبه

شرح بسم الله الرحمن الرحيم

شرح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم – ترجمه. بنام خداى بخشنده ورحم کننده در دنيا وبخشنده ورحم کننده در آخرت. شرح بسمله جزء دعا نيست ولى در ابتداى هر امرى مستحب مؤکد است که بسم الله بگويند که در خبر است، کل مر ذى بال لم يبدء …