رساله ی حقوق امام سجاد (ع)

رساله ی حقوق امام سجاد (ع) (6) / حق مسلمانان

رساله ی حقوق امام سجاد (ع) (6) / حق مسلمانان باورم نمی شود. این منم؟ کسی که روزی دستگیر دل همه بود به چنان فلاکتی افتاده است که آروزی مرگ مسلمانی را دارد؟ آخر چه شد که به اینجا رسیدیم. چقدر به خودمان بد کردیم! خدایا کمک! یک کلمه هم …

رساله ی حقوق امام سجاد (ع)

رساله ی حقوق امام سجاد (ع) (5) / حق گوش

رساله ی حقوق امام سجاد (ع) (5) / حق گوش می خواهی به این موسیقی گوش بدهی؟ بسم الله! ولی بعداً انتظار قلب و روح سالم از من نداشته باش. می خواهی با دوستت تا می توانی، پشت سر این و آن حرف بزنی؟ بزن! ولی دیگر نگو، وجدان من، …

رساله ی حقوق امام سجاد (ع)

رساله ی حقوق امام سجاد (ع) (4) / حق زبان

رساله ی حقوق امام سجاد (ع) (4) / حق زبان هیس! چیزی نگو. چند لحظه ی دیگر صبر داشته باش. فکر کن دهانت پر است، حرفی نزن. البته دهانت پر است، می بینی که، دهانمان پر از زبان است. جویدن و فرو دادن این زبان چنان هم آسان تر از …

رساله ی حقوق امام سجاد (ع)

رساله ی حقوق امام سجاد (ع) (3) / حق نفس

رساله ی حقوق امام سجاد (ع) (3) / حق نفس هرگز نمی توانیم چنین چیزی را فراموش کنیم. می دانی من برای همین این جا هستم! لوّامه (1) شدم که گه گاه به یادمان بیاورم که کارهایمان اصولی و درست نیست. حالا این کار…! نه! هرگز از یادمان نمی رود. …

رساله ی حقوق امام سجاد (ع)

رساله ی حقوق امام سجاد (ع) (2) / حق فرزند

رساله ی حقوق امام سجاد (ع) (2) / حق فرزند خوب شد؟ داد وفریادت تمام شد؟ دلت خنک شد که دل پدرت را شکستی؟صبر کن، صبر کن! اینطورها که می گویی نیست. این درست نیست که به عنوان فرزند، حقی در خانه نداری. اینها را بارها شنیده ام؛ این که …

رساله ی حقوق امام سجاد (ع)

رساله ی حقوق امام سجاد (ع) (1) / حق خدا

رساله ی حقوق امام سجاد (ع) (1) / حق خدا اینکه ما بخواهیم صلاح کار را معلوم کنیم فقط در کارهای شخصی است. چه؟ نخیر! ملاک دین کس دیگری است. نمی شود! هر چه دل بخواه ماست دل بخواه خدا نیست. می دانی داریم خودمان را می پرستیم؟ حواست هست؟ …