فتاوای مخالفین 7 (اقامه دو شاهد دروغ و باز هم مسایل جنسی !!!!!)

فتاوای مخالفین ۷ (اقامه دو شاهد دروغ و باز هم مسایل جنسی !!!!!)

اقامه دو شاهد دروغ !

در کتاب الحیل از بخاری نوشته شده است که: بعضی گفته اذن ندهد دختر باکره خود را تا با او ازدواج نماید پس می تواند حیله (نقشه) بزند و دو شاهد دروغ اقامه کند بر اینکه آن دختر را با رضایت خود او عقد کرده است و به این جهت قاضی حکم کند به صحت نکاح او و حال آنکه شوهر می داند که شاهدان دروغ گفته اند. پس باکی برای او نیست که با آن دختر جماع کند و همین ازدواج صحیحی است. (صحیح بخاری۸/۶۲)

جواز زنا با زن خدمتکار

ابن ماجشون از فقیهان مالکى مى گوید: اگر کسى با زنى که خدمتکار اوست زنا کند حدّ شرعى بر او جارى نمى شود. (۱۷)

ملحق شدن بچّه به پدر اگر چه با همسرش نزدیکى نکرده باشد

اگر مردى بازنى ازدواج کند و در همان مجلس عقد و در حضور شهود او را طلاق دهد سپس آن زن بعد  از گذشتن شش ماه فرزندى به دنیا آورد أبو حنیفه گفته است آن بچّه متعلّق به همان مرد خواهد بود. (۱۸)

(۱۷) المحلى لابن حزم / ج۱۱ / ص۲۵۱/ ط دار الفکر بتحقیق أحمد شاکر

  (18) المغنی لابن قدامه / ج۸ / ص۶۴ / ط دار الفکر الأولى ۱۴۰۵ ه

ادامه دارد…..

نظر دهيد