نظر 5 مرجع درباره مقدار زکات فطره

نظر ۵ مرجع درباره مقدار زکات فطره

نظر ۵ مرجع درباره مقدار زکات فطره

دفاتر آیات عظام سیستانی، وحید خراسانی، نوری همدانی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، سبحانی و شبیری زنجانی نظر خود را درباره زکات فطره و کفاره اعلام کردند.

نظر مراجع تقلید درباره میزان فطریه و کفاره به این شرح است:
 
دفتر  آیت‌الله سید علی حسینی سیستانی اعلام کرد که میزان زکات فطریه برای هر نفر سه کیلوگرم گندم است که مبلغ ریالی آن برابر است با حداقل ۲۵۰۰ تومان و میزان کفاره (یک مد طعام) ۷۵۰ گرم نان، آرد یا ماکارونی است که معادل ریالی آن ۱۰ هزار ریال برابر با یک هزار تومان است.

دفترآیت‌الله‌ حسین وحید خراسانی اعلام کرد، میزان زکات فطریه ۲۵۰۰ تومان و میزان کفاره(یک مد طعام) ۷۵۰ گرم گندم است که معادل ریالی آن برابر است با ۱۰ هزار ریال برابر با یک هزار تومان.

دفتر آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی،زکات فطره را سه کیلیو گرم گندم یا سه کیلوگرم برنج متناسب با قوت غالب افراد و معادل ۲۱۰۰ تومان برای قوت غالب گندم ذکر کرد.

دفتر آیت الله سبحانی اعلام کرد که زکات فطره برای هر نفر با قوت غالب گندم، ۲۵۰۰ تومان و کفاره در موارد عمدی ۴۲۰۰ تومان و در موارد غیرعمدی ۷۰۰ تومان است.

دفترآیت الله شبیری زنجانی اعلام کرد که زکات فطره بر اساس قوت غالب گندم معادل ۲۸۰۰ تومان و کفاره عذری معادل ۷۰۰ تومان است.

نظر دهيد