آدابى که عمر را طولانى مى کنند

آدابى که عمر را طولانى مى کنند

آدابى که عمر را طولانى مى کنند

۱ – خوشنود کردن پدر و مادر
۲ – وضوى کامل گرفتن
۳ – حفظ صحت بدن
۴ – خوش گفتارى با مردم
۵ – خوبى و نیکى به مردم
۶ – خوش رفتارى با همسایه
۷ – احسان کردن به خانواده
۸ – با وضو بودن
۹ – زیارت امام حسین (علیه السلام )
۱۰ – خواندن نماز شب
۱۱ – تلاوت قرآن
۱۲ – تزویج با دختران باکره
۱۳ – غسل کردن با آب گرم
۱۴ – خوردن سیب در سحرها
۱۵ – طول دادن به نشستن بر سر سفره غذا در موقع اطعام به دیگرى
۱۶ – خوددارى از بریدن درختان نر، مگر در موقع ضرورت
۱۷ – هجده بار ((یاحى ))گفتن بعد از هر نماز
۱۸ – احترام و بزرگ داشتن پیران و بزرگان
۱۹ – طولانى کردن رکوع و سجود در نماز

نظر دهيد