آدابى که فشار قبر را از زنان بر مى دارد

آدابى که فشار قبر را از زنان بر مى دارد

آدابى که فشار قبر را از زنان بر مى دارد

۱ – صبر کردن بر غیرت شوهر
۲ – صبر کردن بر بد خلقى شوهر
۳ – بخشیدن مهریه به شوهر؛ خداوند براى هر یک از این زنان پاداش هزار شهید و عبادت یک سال را مى نویسد(۱)
مؤ من همیشه پنج چیز براى انجام آداب به همراه دارد
۱ – سجاده
۲ – تسبیح سى و چهار دانه
۳ – مسواک
۴ – شانه
۵ – انگشتر عقیق (۲)

 

پی نوشت :

۱- مشکل گشاى معنوى ، ص ۲۴۵.
۲- همان ، ص ۲۲۸.

نظر دهيد