آدابى که موجب امن از عذاب قبر مى شوند

آدابى که موجب امن از عذاب قبر مى شوند

آدابى که موجب امن از عذاب قبر مى شوند:

۱- یاد دادن و یاد گرفتن خیر
۲ – تمام کردن رکوع در نماز
۳ – شاد کردن قلب مؤ من
۴ – لباس پوشاندن به مؤ من
۵ – خواندن سوره ((و الذاریات ))
۶ – خواندن سوره ((نساء)) هر جمعه
۷ – خواندن سوره ((حم زخرف ))
۸ – خواندن آیه الکرسى
۹ – چهار مرتبه حج رفتن
۱۰ – مردن در روز جمعه
منبع : داروخانه معنوى ، ص ۲۰۲.

 

 

نظر دهيد