آدابى که موجب صحت بدن مى شوند

آدابى که موجب صحت بدن مى شوند

آدابى که موجب صحت بدن مى شوند

۱ – روزه گرفتن
۲ – مسافرت کردن
۳ – خوددارى کردن از انداختن آب دهان در مسجد
۴ – کم خوردن
۵ – خوردن آب به حال ایستاده در روز
۶ – نخوردن طعام مگر وقتى که گرسنه باشد
۷ – دست کشیدن از خوردن در حالى که هنوز سیر نشده باشد
۸ – جویدن طعام به طور کامل پیش از فرو دادن
۹ – دفع بول و غایط در وقت خواب
۱۰ – کم آب خوردن
۱۱ – خوردن میوه در اوایل فصل آنها
۱۲ – حفظ نمودن خود از سرما در فصل پاییز و حفظ نکردن از سردى هوا در بهار
۱۳ – خوردن بیست و یک دانه مویز سرخ هر صبح ناشتا
۱۴ – خوردن آب باران
۱۵ – شستشوى دست ها پیش از خوردن غذا
۱۶ – ریختن آب سرد به قدمها بعد از خارج شدن از حمام
۱۷ – خوردن سه کف از آب گرم حمام
۱۸ – به جا آوردن حج و عمره
۱۹ – خواندن نماز شب

نظر دهيد