آدابى که نور چشم را زیاد مى کنند

آدابى که نور چشم را زیاد مى کنند

آدابى که نور چشم را زیاد مى کنند

۱ – قرآن خواندن ، نه از حفظ
۲ – پوشیدن کفش زرد
۳ – سرمه کشیدن
۴ – خضاب نمودن با حنا
۵ – تراشیدن موى سر از بیخ
۶ – مسواک نمودن
۷ – شستن دست بعد از خوردن غذا
۸ – نگاه کردن به سبزه و گیاهان سبز
۹ – نگاه کردن در آب روان و دریا
۱۰ – نگاه کردن به صورت زیبا
۱۱ – خواندن نماز شب
۱۲ – گرفتن ناخن ها در روز پنج شنبه
۱۳ – خواندن آیه الکرسى
۱۴ – خوردن مرزه همراه با نمک
۱۵ – خوردن سیاه دانه با گردو
۱۶ – خوردن گوشت
۱۷ – خوردن پیاز
۱۸ – خوردن به
۱۹ – خوردن کندر

نظر دهيد