اعتقاد به اينکه انبياء واولياء واسطه بين خدا وخلق مى باشند

اعتقاد به اینکه انبیاء واولیاء واسطه بین خدا وخلق مى باشند

اعتقاد به اینکه انبیاء واولیاء واسطه بین خدا وخلق مى باشند

ذریعه ووسیله هر دو به معنى واسطه است، وخداوند در سوره ۵ مائده آیه ى ۲۹ مى فرماید:

(یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله).

یعنى: اى کسانى که ایمان آورده از خدا بترسید؛ وبراى رابطه به سوى خدا واسطه بجوئید وانبیاء واولیاء واسطه ى بین خالق وخلق مى باشند وواسطه بودن ایشان بدو جهت مى باشد، اول آنکه ایشان راهنماى خلق مى باشند کمه خلق را به سوى خدا ودین دعوت نمایند، وخلق عقاید واحکام دین را از ایشان اخذ کنند، وراه است وطریق نجات را از دستورات ایشان بیابند که شرح آن مذکور خواهد شد.

جهت دویم آنکه در دعا وطلب حاجت از خدا، ایشان را واسطه قرار دهند وبه ایشان توسل جویند، تا دعاى ایشان بهتر مستجاب گردد.

 

منبع:

وظائف الشیعه شرح دعاى ندبه

نویسنده: عباسعلى ادیب

نظر دهيد