الغدیر(تاج گذاری در روز غدیر)

الغدیر(تاج گذاری در روز غدیر)

دانستیم که در روز غدیر علی علیه السلام ولی عهد پیامبر صلّ الله علیه و اله شد و بدین جهت سزاوار بود بنا بر رسم امرا تاج گذاری شود ولی چون تاجهای ساخته شده از طلا و نقره از رسوم پادشاهان ایران بود در بین عرب بدلی از ان جز عمامه ها نبود و عمامه ها را جز بزرگان و اشراف نمی پوشیدند بدین جهت رسول خدا  در ان روز بر سر علی علیه السلام عمامه گذاشتند و این بیانگر عظمت و جلال او بود لذا با دست مبارک خویش با عمامه خود که سحاب نام داشت بر سر امیر المومنین علیه السلام تاج گذاشتند.

دیلمی از ابن عباس نقل کرده که: وقتی رسول خدا ، علی علیه السلام را با سحاب عمامه گذاری کردند فرمودند 🙁 یا علی العمائم تیجان العرب ) یعنی ای علی عمامه ها تاجهای عرب هستند.

پس روز تاج گذاری گرامی ترین روز در اسلام و بزرگترین عید دوستداران علی علیه السلام است همچنین که این روز زمان بر انگیخته شدن کینه و خشم دشمنان اوست.

( وجوه یومئذ مسفره *ضاحکه مستبشره * و وجوه یومئذ علیها غبره * ترهقها قتره ) { عبس ۳۸ الی ۴۱ }

یعنی : چهره هایی در ان روز گشاده و نورانی است ، خندان و مسرور است ، و صورتهایی در ان روز غبار الود است و دود و تاریکی انها را پوشانده.

منبع : کتاب گزیده الغدیر

نظر دهيد