الغدیر(پاسخ به چند شبهه ابن تیمیه)

الغدیر(پاسخ به چند شبهه ابن تیمیه)

الغدیر( پاسخ به چند شبهه ابن تیمیه )

شبهه اول : به اتفاق اهل علم سوره معارج مکی بوده از این رو حدود ده سال قبل از واقعه غدیر نازل شده؟

جواب : قدر مسلم از اجماع یاد شده اینکه مجموع سوره مکی است نه اینکه تمام ایاتش مکی باشد.از این رو ممکن است خصوص این ایه ( ۱ تا ۳ ) مدنی باشد و در بسیاری از سوره های دیگر مشابه این وجود دارد.

شبهه دوم : از این حدیث { حدیث جابربن نضر} بر می اید که جابر یاد شده مسلمان بوده و ضروری است که هیچ مسلمانی در زمان حیات پیامبر عذاب نشود ؟

جواب :این حدیث همانگونه که مسلمان بودن وی را اثبات میکند ارتداد وی را نیز به جهت رد کردن سخن پیامبر و تشکیک در انچه که خدا به ان خبر داده اثبات می کند پس در وقت عذاب او کافر بوده نه مسلمان.!!

شبهه سوم : اگر این داستان جابر درست بود نشانه ای مانند داستان اصحاب فیل بود و انگیزه های فراوانی برای نقلش می رفت و از انجا که مفسران و سیره نویسان ان را نقل نکرده اند پس معلوم میشود داستانی بی اساس و دروغ است ؟

جواب : مقایسه این داستان که داستانی شخصی بوده با داستان اصحاب فیل که اجتماعی بوده اشتباه است.مانند خیلی از معجزات پیامبر که برای شخصی بوده یا برای جمع وجامعه ای بوده است.و اینکه ابن تیمیه گفته مفسران و نویسندگان نامی از این حدیث نبرده اند گزافه گویی بیش نیست چون در مطالب پیش از مفسران و حافظان حدیث بسیاری نام بردیم که این احادیث را نقل کرده اند.

منبع : کتاب گزیده الغدیر

نظر دهيد