الغدیر چیست؟

الغدیر چیست؟

الغدیر چیست؟

الغدیر تاریخ فرداهای بعد از شهادت پیامبر است

الغدیر زبان سیلی خوردگان اسلام است

الغدیر شکوائیه ان عزیزی است که خاری در چشم و استخوانی در گلو داشت

الغدیر پالایش داستان اسلام از جعلیات قصه گویان است

از شهادت حضرت رسول سالها گذشته وروش یزیدی و معاویه ای و سقیفه ای در بزم خلافت استمرار دارد. معاویه درگذشت ولی سنتهایی که نهاد باقی است.از سقیفه سالها میگذرد ولی روش سرکوبگرانه انهمچنان مورد پسند طاغوتهاست. در بین این سالها برای رواج سیاستهای غیر شرعیکه بجز هوای نفس چیزی نیستسنت پیامبر را هدف قرار داده و هر دروغ و کذبی را به پیامبر نسبت میدهند تا به اهداف دنیوی خود برسندو اینچنین حق و باطل را بر افراد ساده و عامی مشتبه ساخته اند.سپس بعد از مدتی امثال حجاجها امدند وتمام انچه عالمان درباری احادیث پیامبر را با حقو باطل و خوب و بد با هم امیختند سنت پیامبر شمرده و منکران ان را تکفیر کردند.

بله ایندگان از گذشتگان نقل میکنند و حقایق ذوب میشوند و با امدن اشخاصی با جان بیمار و سینه هایی پر از کینه حقایق کم کم پایان میابند و این حلقه های فریبکاری به هم متصل میشوند تا به ابن کثیر و از ان به ابن تیمیه و همقطاران انها میرسند.

بله الغدیر چشمه جوشانی است که تشنگان حقیقت را سیراب میکند و مدرسه ای است که علوم گوناگون را اموزش میدهد و بلکه دانشگاهی است که در ان درس وحدت خوانده میشود.

منبع:کتاب الغدیر

نظر دهيد