امام سجاد علیه السلام و مدارا با حيوان

امام سجاد علیه السلام و مدارا با حیوان

امام سجاد علیه السلام و مدارا با حیوان

شترى داشت که با آن به مکه مى ‏رفت. در میان راه هیچ گاه آن شتر را نزد.(۱)

کلینى نویسد: بیست و دو بار بر پشت آن شتر حج کرد و هرگز شتر را آزار نرساند.(۲)

مجلسى از ابراهیم بن على و او از پدرش روایت کند که با على بن الحسین به حج رفتم. روزى شتر او در راه ماند، چوب دستى را برداشت که به شتر بزند سپس گفت: آه اگر قصاصى نمى‏ بود.(۳)

پى‏ نوشت‏

(۱). حلیه الاولیاء ج ۳ ص. ۱۳۳ طبقات ج ۵ ص ۱۶۰٫

منبع: زندگانى على بن الحسین علیه السلام، ص ۱۵۳٫

نویسنده: جعفر شهیدی.

نظر دهيد