تبريك و تهنيت شيخين در روز غدیر نشانه چیست؟

تبریک و تهنیت شیخین در روز غدیر نشانه چیست؟

تبریک و تهنیت شیخین در روز غدیر نشانه چیست؟

مبارک باد و تبریکی که به وسیله شیخین (ابوبکر بن ابی‏قحافه و عمر بن خطاب) و نیز همسران رسول خدا ـ صلى اللّه علیه و آله ـ و اصحاب آن حضرت نسبت به امیر المؤمنین علیه السّلام، به دستور پیامبر اعظم، صورت گرفت‏ خود دلیلی محکم بر عید بودن این روز مبارک و خجسته است.

اسامی افرادی که تبریک و تهنیت شیخین را نقل کرده‌اند:

قضیۀ تبریک و تهنیت شیخین را تعداد بسیارى از پیشوایان حدیث و تفسیر و تاریخ اهل سنّت که عدّه آنان قابل توجه است روایت نموده‏اند، از جمله پیشوایان حدیث و تفسیر که داستان مزبور را روایت کرده‏اند عبارتند از:

۱- حافظ ابو بکر عبد اللّه بن محمّد بن ابى شیبه متوفّاى ۲۳۵ در المصنّف به اسناد خودش

۲- امام و پیشواى حنبلیان، احمد بن حنبل متوفّاى ۲۴۱ در جلد ۴ مسند خود در ص ۲۸۱

۴- حافظ، ابو یعلى موصلى متوفاى ۳۰۷ در مسند خود

۵- حافظ ابو جعفر، محمّد بن جریر طبرى، متوفاى ۳۱۰ در جلد ۳ تفسیرش در ص ۴۲۸

۶- حافظ احمد بن عقده کوفى، متوفاى ۳۳۳ در کتاب الولایه

۷- حافظ ابو عبد اللّه مرزبانى بغدادى متوفاى ۳۸۴ در کتاب خود سرقات الشعر

۹- حافظ ابو عبد اللّه ابن بطّه حنبلى متوفاى ۳۸۷، در کتاب خود «الابانه»

۱۰- قاضى ابو بکر باقلانى بغدادى، متوفاى در کتاب خود «التمهید فى اصول الدین» ص ۱۷۱

۱۱- حافظ ابو سعید خرکوشى، نیشابورى متوفاى ۴۰۷، در کتاب خود شرف المصطفى

۱۲- حافظ احمد بن مردویه اصفهانى، متوفاى ۴۱۶ در کتاب تفسیرش

۱۳- ابو اسحق ثعلبى، متوفاى ۴۲۷ در تفسیر خود «الکشف و البیان»

۱۴- حافظ، ابن سمان رازى، متوفّاى ۴۴۵

۱۵- حافظ ابو بکر بیهقى، متوفّاى ۴۵۸

۱۶- حافظ، ابو بکر، خطیب بغدادى متوفّاى ۴۶۳

۱۷- فقیه، ابو الحسن، ابن المغازلى، متوفّاى ۴۸۳ در کتاب «المناقب»

۱۸- ابو محمّد احمد عاصمى، در تألیف خود «زین الفتى»

۱۹- حافظ، ابو سعد سمعانى متوفّاى ۵۶۲ در کتاب خود فضایل الصحابه

۲۰- حجه الاسلام، ابو حامد غزالى، متوفّاى ۵۰۵ در تألیف خود سرّ العالمین ص ۹

۲۱- ابو الفتح اشعرى شهرستانى، متوفّاى ۵۴۸ در «الملل و النحل» چاپ شده در حاشیه کتاب فصل ابن حزم جلد ۱ ص ۲۲۰

۲۲- اخطب خطباى خوارزمى حنفى، متوفّاى ۵۶۸ در کتاب مناقب خود ص ۹۴

۲۳- ابو الفرج ابن جوزى حنبلى متوفّاى ۵۹۷ در مناقب خود

۲۴- فخر الدین رازى شافعى، متوفّاى ۶۰۶ در تفسیر کبیر خود جلد ۳ ص ۶۳۶

۲۵- ابو السعادات، مجد الدین ابن اثیر شیبانى متوفّاى ۶۰۶ در جلد ۴ «النهایه» ص ۲۴۶

۲۶- ابو الفتح محمّد بن على نطنزى در کتاب خود- الخصائص العلویّه ص۱۹

۲۷- عزّ الدین ابو الحسن ابن اثیر شیبانى متوفّاى ۶۳۰

۲۸- حافظ، ابو عبد اللّه گنجى شافعى، متوفّاى ۶۵۸ در «کفایه الطالب» ص ۱۶

۲۹- شمس الدین، ابو المظفّر، سبط ابن جوزى حنفى، متوفّاى ۶۵۴ در تذکره خود در ص ۱۸

۳۰- عمر بن محمّد ملّا، در «وسیله المتعبّدین»

۳۱- حافظ، ابو جعفر محبّ الدین طبرى شافعى، متوفّاى ۶۹۴ در (الریاض النضره) جلد ۲ ص ۱۶۹

۳۲- شیخ الاسلام حموینى، متوفّاى ۷۲۲ در «فراید السمطین» در باب ۱۳

۳۳- نظام الدین قمى نیشابورى

۳۴- ولى الدین خطیب در «مشکاه المصابیح» ص ۵۵۷

۳۵- جمال الدین زرندى مدنى در کتاب خود «درر السمطین

۳۶- ابو الفداء ابن کثیر شامى، شافعى، متوفّاى ۷۷۴ در کتاب خود «البدایه و النهایه» جلد ۵ ص ۲۰۹- ۲۱۰

۳۷- تقى الدین مقریزى مصرى، متوفّاى ۸۴۵ در «خطط» ص ۲۲۳

۳۸- نور الدین ابن صبّاغ مالکى، مکّى، متوفاى ۸۵۵ در «الفصول المهمّه» ص ۲۵

۳۹- قاضى نجم الدین اذرعى، شافعى، متوفّاى ۸۷۶ در «بدیع المعانى» صفحه ۷۵

۴۰- کمال الدین میبدى در شرح دیوان منسوب به امیر المؤمنین علیه السّلام ص ۴۰۶

۴۱- جلال الدین سیوطى متوفّاى ۹۱۱ در «جمع الجوامع»

۴۲- نور الدین سمهودى، مدنى، شافعى، متوفّاى ۹۱۱ در کتاب خود وفاء الوفا باخبار دار المصطفى جلد ۲ ص ۱۷۳

۴۳- ابو العباس شهاب الدین قسطلانى، متوفّاى ۹۲۳ در جلد ۲ «مواهب اللدنیّه» ص ۱۳

۴۴- سید عبد الوهاب حسینى، بخارى، متوفّاى ۹۳۲

۴۵- ابن حجر عسقلانى، هیتمى، متوفّاى ۹۷۳ در «الصواعق المحرقه» صفحه ۲۶

۴۶- سید على بن شهاب الدین همدانى در «موده القربى»

۴۷- سید محمود شیخانى، قادرى، مدنى در کتاب خود الصراط السوى فی مناقب آل النبىّ

۴۸- شمس الدین مناوى، شافعى، متوفّاى ۱۰۳۱ در کتاب «فیض القدیر» جلد ۶ ص ۲۱۸

۴۹- شیخ احمد، با کثیر مکى، شافعى، متوفّاى ۱۰۴۷ در وسیله المآل فی عدّ مناقب الآل

۵۰- ابو عبد اللّه زرقانى، مالکى، متوفّاى ۱۱۲۲ در «شرح المواهب» جلد ۷ صفحه ۱۳

۵۱- حسام الدین بن محمّد با یزید سهارنپورى در مرافض الروافض

۵۲- میرزا محمّد بدخشانى دو کتاب خود مفتاح النجا فی‏ مناقب آل العبا و نزل الابرار بما صحّ فی اهل البیت الاطهار

۵۳- شیخ محمّد صدر العالم در معارج العلى فی مناقب المرتضى

۵۴- ابو ولىّ اللّه احمد عمرى دهلوى، متوفّاى ۱۱۷۶

۵۵- سید محمّد صنعانى، متوفّاى ۱۱۸۲ در الروضه الندیه شرح التحفه العلویه

۵۶- مولوى محمّد مبین لکهنوى در وسیله النجاه

۵۷- مولوى ولىّ اللّه لکهنوى درمرآت المؤمنین فی مناقب اهل بیت سید المرسلین

۵۸- محمّد محبوب العالم در تفسیر شاهى

۵۹- سید احمد زینى دحلان، مکى، شافعى، متوفّاى ۱۳۰۴ در جلد ۲ «الفتوحات الاسلامیه» ص ۳۰۶

۶۰- شیخ محمّد حبیب اللّه شنقیطى، مدنى، مالکى، داستان تهنیت را در کفایه الطالب فی حیاه على بن ابى طالب، ص ۲۸

منبع تحقیق: ترجمه الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏۲، ص ۱۸۲- ۱۹۶

منبع: ابنا

نظر دهيد