حیدر آملی : پیامبر(ص) دو کتاب نازل و صادر دارد که نازل قرآن و صادر فصوص است

حیدر آملی : پیامبر(ص) دو کتاب نازل و صادر دارد که نازل قرآن و صادر فصوص است

حیدر آملی : پیامبر(ص) دو کتاب نازل و صادر دارد که نازل قرآن و صادر فصوص است

 

حیدرآملی می گویدبرای نبی دوکتاب است یکی نازل شده بر وی ودیگری صادر شده از اواما کتابی که نازل شده قرآن است و اما کتابی که صادر شده است فصوص است اما هدف عرفا برای بیان این موارد چیست؟

آیا جز این است که هیچ دلیل عقلی وبرهانی برای اثبات مبانی خود نداشته ومی خواهند با بیان اینگونه موارد ومکاشفات  واهی مبانی  خود را تایید کرده وبه کسانی که کورکورانه وبا تعصب روی شخصیتها از آنها پیروی می کنند اثبات کرده وترویج آن را گسترده تر کنند.

 

 

ketaban

حیدرآملی می گویدبرای نبی دوکتاب است یکی نازل شده بر وی ودیگری صادر شده از اواما کتابی که نازل شده قرآن است و اما کتابی که صادر شده است فصوص است

جناب مؤلَّف پس از آنکه خودش را با حضرت سلمان مقایسه کرده ، وامتیازاتى براى خود بیان مىکند ،ومیگوید : همان گونه که حضرت رسول صلَّى اللَّه علیه وآله وسلَّم دو کتاب دارد ، یکى نازل براى او ودوّم صادر از او ، وهمان گونه که جناب محیى الدّین هم دو کتاب دارد ، یکى نازل وواصل براى او ودیگرى صادر از او ، ما ( مؤلَّف ) هم دو کتاب داریم یکى فایض براى ما ودیگرى صادر از ما .
کتاب نازل براى پیامبر خاتم ( ص ) قرآن ونازل براى شیخ اکبر فصوص الحکم ، ونازل براى ما تفسیر المحیط الأعظم است .
وامّا کتاب صادر از پیامبر أکرم ( ص ) فصوص الحکم ، وصادر از محیى الدین عربى فتوحات مکیّه ، وصادر از ما شرح فصوص وکتاب نصّ النصوص است

کما أنّ للرسول الأعظم ( ص ) کتابین أحدهما نازل إلیه ، والثّانی صادر عنه ، وکما أنّ الشیخ محیی الدّین له کتابان أحدهما نازل وواصل إلیه والأخر صادر عنه ، فکذلک نحن ، لنا أیضا کتابان أحدهما فیض لنا والآخر صادر عنّا ، والکتاب النّازل لأجل النبیّ ( ص ) القرآن ، والنّازل لأجل الشیخ الأکبر فصوص الحکم ، والنّازل لأجلنا تفسیر المحیط الأعظم ، وأمّا الکتاب الصّادر عن النبیّ الأکرم ( ص ) فهو فصوص الحکم ، والصّادر عن محیی الدّین بن عربیّ الفتوحات المکّیّه ، والصّادر عنّا شرح الفصوص وکتاب نصّ النّصوص .

حیدرآملی در ص ۱۴۷ مقدّمات نصّ النصوص پس از مقایسه خود با حضرت سلمان مىگوید :
وبعد أن حصلت لنا المضاهاه فی الکتب أیضا مع النبیّ صلَّى اللَّه علیه وآله وسلَّم ، ومع الشیخ قدّس اللَّه سرّه .
أمّا المضاهاه مع النبیّ ، فلأنّا قد بیّنّا أنّه کان للنبیّ ( ص ) کتابان : النازل علیه والصّادر منه ، أمّا الکتاب النازل فالقرآن ، وأمّا الکتاب الصّادر فالفصوص ، وبیّنّا أنّهما عدیما المثال والنظیر فی نوعیهما ، وانحصار نوعیهما فی شخصیهما .
وأمّا الشیخ الأعظم فقد بیّنّا أیضا أنّ له کتابین : الواصل إلیه ، والصّادر منه ، أمّا الکتاب الواصل إلیه فالفصوص ، وأمّا الکتاب الصّادر منه فالفتوحات ، وبیّنّا أنّهما عدیما المثال والنّظیر فی نوعیهما وانحصار نوعیهما فی شخصیهما .

ketaban-1

نظر دهيد