خداحافظ ماه حسین…

خداحافظ ماه حسین…

خداحافظ ماه حسین…

holul-rabi'

من با لباس مشکی تان خو گرفته ام
از طینت پلید خودم رو گرفته ام
با قایق شکسته ی اشک دو دیده ام
بر ساحل عزای تو پهلو گرفته ام

بهر غبار روبی فرش عزایتان
در این دو ماه از مژه جارو گرفته ام

از صحن روضه های پر از عطر سیب تان
شکر خدا حسین کمی بو گرفته ام

هر سال مزد نوکریم آخر صفر
از دست سبز ضامن آهو گرفته ام

وحید قاسمی
 

نظر دهيد