خدا از ديدگاه وهابيان (مخصوص موبایل )

خدا از دیدگاه وهابیان (مخصوص موبایل )

خدا از دیدگاه وهابیان ( مخصوص موبایل)

خدا از دیدگاه وهابیان

همه خوب می‌دانیم که اولین مسأله و مهمترین آن، در هر دین و مذهب و مرامی مسأله شناخت خدا و معرفت اوست و این که او شریکی ندارد و بی همتا است در اسلام از آن به توحید تعبیر می‌گردد و آن مرز اساسی بین ایمان و کفر قرار گرفته است. همانطور که می‌دانیم لقمان حکیم به فرزندش می‌فرماید.
یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم.[۱]
و یا اینکه به ابراهیم خلیل دستور داده می‌شود که:
ان لا تشرک بی شیئأ.[۲]
در مجموع می‌توان گفت هر مسلمانی با توحید و یکتاپرستی و نفی هر گونه صفات سلبیه از خداوند به عنوان مسلمان حقیقی شناخته می‌شود.

مخصوص موبایل

نظر دهيد