شیعه در کلام حضرت فاطمه زهرا سلام ا… علیها

شیعه در کلام حضرت فاطمه زهرا سلام ا… علیها

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام بانوی دانشمند بزرگ وبی نظیر جهان است.اوازوحی الهی وعلم بی پایان پدرخویش آخرین وبرترین پیامبرخدا حضرت محمد (ص)، الهام،علم لدنی وحدیث ودانش فرشتگان الهی جبرئیل امین وسایرملائکه ا… برخورداربود.این بانوی نمونه وسرورجهانیان درعمرکوتاه خویش آموزگاربزرگ زنان مدینة بود.خانه اهل بیت (ع) درمدینه دانشگاه بی نظیرعلوم ومعارف اسلامی بود و دراین دانشگاه الهی ومدینة العلم پیامبرخدا حضرت محمد (ص) ، حضرت علی بن ابی طالب (ع) باب مدینة العلم به مردان و حضرت فاطمه زهرا(س) دختر پیامبرخدا به زنان آموزش می دادند. این دانشگاه آثارماندگارفراوانی داشته ودارد وآموزه های حضرت علی وفاطمه علیهماالسلام برای همیشه راهنمای مردم جهان خواهدبود وهیچ گاه کهنه نمی شود.تعلیمات اسلامی واصول وارزش هایی که پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) واین زوج نمونه جهان،امام علی(ع) و حضرت فاطمه (س) درقرن های گذشته به بشریت آموزش داده اند، امروز هم برترین آموزه هاست وبهترین وکامل ترین راه سعادت رابه انسان هانشان می دهد.

سخنان حضرت فاطمه (س) درهرموضوعی روشنگرحقایق ومعارف الهی است.دراین جا آموزه های فاطمی درمساله شیعه شناسی وارزش پاسخگویی ازدوحدیث،گفتگو وپرسش وپاسخ وبیان می شود.

شیعه کیست؟

مردی به همسرش گفت:اذهبی الی فاطمه بنت رسول ا… صلی ا… علیه وآله وسلم فاسالیها عنی انی من شیعتکم ام لیس من شیعتکم؟نزد فاطمه (س) دخترپیامبرخدابرو وازایشان ازجانب من سوال کن:من ازشیعیان شماهستم یانیستم؟زن خدمت حضرت فاطمه زهرا (س) رسید وسوال همسرش راپرسید.حضرت فاطمه (س) به آن زن فرمودند:قولی له:ان کنت تعمل بماامرناک وتنتهی عما زجرناک عنه فانت شیعه والا فلا.به همسرت بگو:اگربه آن چه مافرمان داده ایم عمل کنی و ازآن چه نهی کرده ایم دوری کنی پس توشیعه هستی وگرنه نیستی!.زن به خانه اش بازگشت وبه همسرش پاسخ حضرت فاطمه (س) راگزارش داد.همسرش گفت:ای وای برمن!کیست که ازگناهان وخطاها جدا وپاک شود؟پس من درآتش جهنم خواهم بود چون هرکس ازشیعیان نباشد درآتش است.زن نزدحضرت فاطمه(س) بازگشت وسخنان همسرش رابازگفت.حضرت فاطمه (س) فرمود: قولی له:لیس هکذا،شیعتنا من خیاراهل الجنه وکل محبینا وموالی اولیائنا ومعادی اعدائنا والمسلم بقلبه ولسانه لنا لیسوا من شیعتنا اذاخالفوا اوامرنا ونواهینا فی سائرالموبقات وهم مع ذلک فی الجنه ولکن بعدما یطهرون من ذنوبهم بالبلایا والرزایا او فی عرصات القیامه بانواع شدائدها اوفی الطبق الاعلی فی جهنم بعذابها الی ان نستنقذهم بحبنا منها وننقلهم الی حضرتنا .به همسرت بگو:این طورنیست!شیعیان بهترین اهل بهشت اند ودوستداران ما ودوستداران دوستان ما ودشمنان دشمنان ما وهرکس به دل وزبان تسلیم ماست، اگربااوامر ونواهی ما درسایرجهات مخالفت کنند ازشیعیان ما نیستند ولی آنان باهمین وضعیت دربهشت اند لکن پس ازاین که ازگناهانشان بابلاها وسختی ها یاباانواع شدائد درعرصه های قیامت یاباعذاب درطبقه بالای جهنم پاک شوند تاآنان را به سبب محبت ودوستی آنان نسبت به مااهل بیت،دستگیری کنیم ونجات دهیم وآنان رابه حضورخویش دربهشت انتقال دهیم.

گفتگوی این زن به نمایندگی ازشوهرش با حضرت فاطمه زهرا(س) درباره شیعه یک سندبزرگ وسازنده برای مسلمانان جهان وبشریت است.این گفتگویادآوراین حقیقت است که مذهب شیعه درعصررسالت درمدینه وجودداشته است واهل مدینه بانام شیعه آشنابوده اند.سوال این شهروند مدنی نشان دهنده آگاهی مردم مدینه ازضرورت ولزوم شیعه بودن است،آنان ازفرمان رسول خدا (ص) مبنی براهمیت وضرورت شیعه شدن باخبربودند.برهمین اساس این زوج مسلمان می خواهند چیستی،حدومرزها،ویژگی ها ،صفات ومسئولیت های شیعه بودن رابفهمند.مطابق این تعریف ازتشیع که درپاسخ حضرت فاطمه (س) آمده است،شیعه بودن تنهابه حرف وشعاروادعانیست به عملکرد ورفتاردرست وپیروی صادقانه ازپیامبر (ص) واهل بیت پیامبر (ص) است.بااطاعت کامل واجرای امرونهی الهی اهل بیت،شیعه بودن محقق می شود وانسان به امتیاز پرافتخار شیعه شدن دست می یابد.

تصریح حضرت فاطمه زهرا(س) بر«بهشتی بودن شیعیان»درستی وحقانیت راه شیعه و پیوند بنیادی مذهب شیعه باپیامبرخدا ووحی الهی رابرجهانیان ثابت می کند.

بنابراین مذهب شیعه جریان وراه اصلی اسلام وحقیقت اسلام واسلام راستین است وره پویان آن بهترین اهل بهشت اند.گناهکارانی که دوستدار اهل بیت اند نیزبامحبت ومودت اهل بیت (ع) سرانجام نجات خواهند یافت و پس ازپاک شدن ازگناهان به محضر اهل بیت (ع) دربهشت می رسند.حتی دوستداران دوستان اهل بیت ودشمنان دشمنان اهل بیت (ع) درراه خداوطریق رهایی ازآتش جهنم قراردارند چون محبت اهل بیت ومحبت اولیای اهل بیت وعداوت با اعدای اهل بیت،انسان رابه راه پاک شدن ازگناهان می آورد.محبت این الگوهای جاویدان انسان سازوهدایت گر است وپایان آن رهایی ازآتش وورود به بهشت ورستگاری است.

ارزش پاسخگویی علمای شیعه به پرسش های شیعیان

زنی نزدحضرت فاطمه (س) رفت وگفت:مادرناتوانی دارم درباره نمازش سوالاتی دارد و مرا نزد شما فرستاده است تا سوال کنم.آن زن نخستین سوال رامطرح کرد. حضرت فاطمه (س) پاسخ دادند. سوال دوم را پرسید به اوپاسخ دادند. ادامه داد وپرسش های سوم تادهم راپرسید وپاسخ مناسب شنید.ازپرسش های زیادش خجالت کشید وعرض کرد:ای فرزند رسول خدا نمی خواهم شمارابه سختی بکشانم.حضرت فاطمه (س) فرمود:هاتی وسلی عما بدالک.نزدمن بیا وازهرآن چه برایت پیش آید بپرس!آن گاه از او پرسیدند:اگرروزی شخصی برای بردن بارسنگینی به پشت بام اجیرشود واجرت اوهزاردینار باشد، آیا این کار برای اوسخت است؟زن پاسخ داد:خیر!سپس فرمودند: اجروپاداش من برای پاسخ به هرمسئله لؤلؤ فراوان بیش از ثریا وعرش است،شنیدم پدرم رسول خدا (ص) فرمود:ان علماء شیعتنا یحشرون فیخلع علیهم من خلع الکرامات علی قدرکثره علومهم وجدهم فی ارشاد عبادا… حتی یخلع علی الواحد منهم الف الف حله من نور.دانشمندان شیعه روزقیامت محشورمی شوند،پس به قدرواندازه علومشان وتلاش وجدیتشان درارشاد بندگان خدا،خلعت های کرامت برآنان پوشانده می شود تاآن جاکه بریکی ازآنان هزارهزار(میلیون)خلعت نورپوشانده می شود.حضرت فاطمه (س) پس ازبیان امتیازات وفضایل علمای شیعه برای دستگیری ازایتام فکری شیعه وآل محمد (ص) دروصف این خلعت ها فرمودند:یاامة ا…!ان سلکه من تلک الخلع لافضل مماطلعت علیه الشمس الف الف مرة . ای کنیزخدا ای زن!رشته ای ازآن خلعت ها هزارهزارباربهتراست ازآن چه خورشید برآن تابیده است.

دراین گفتگووپرسش وپاسخ درس های زیادی نهفته است.حضرت فاطمه زهرا (س) بزرگ ترین دانشمند جهان وآموزگاربزرگ بشریت،هرگزازپرسش وپاسخ دینی خسته نمی شود وپاسخ پرسش های پی درپی برایشان سخت نیست. زیرا باعلم الهی پاسخ هرپرسشی رامی دهند وپاسخ های کامل وجامع ایشان راهنمای بی نظیر انسان هادرمسیرآگاهی ومعرفت وسعادت ورستگاری است.زنان مدینه ازدانش بی کران فاطمی دردانشگاه اهل بیت (ع)بهره برداری می کردند وهیچ گاه پرسش های آنان پایان نیافت چون حضرت فاطمه(س) آنان رابه پرسش های بیشترتشویق می کرد.

پیامبرخدا(ص)مطابق نقل حضرت فاطمه زهرا (س) ،ازفضیلت علمای شیعه سخن گفته اند واجروپاداش فراوان پاسخگویی آنان به پرسش های شیعیان وسخت کوشی درارشاد ناآگاهان رایادآوری کرده اند.وجود جمله «علمای شیعه»دراین حدیث فاطمی نبوی،نشانه ظهور مذهب شیعه درعصررسالت ووجود علمای مذهب شیعه درعصررسالت ووجودعلمای مذهب شیعه درسرزمین وحی درمیان اصحاب وفادار پیامبر(ص) است واین حقانیت مذهب شیعه وپیوستگی این مذهب به وحی الهی وحدیث پیامبرخدا راثابت می کند.

امروزدرجامعه اسلامی ایران ، پرسش های زیادی برای نسل های پس ازانقلاب درارتباط بادین ومعارف الهی وانقلاب اسلامی مطرح است ودشمنان نیز برای سست کردن پایه های اعتقادی جوانان تلاش می کنند وهرروز باشبهات تازه وجدید به رویارویی بامعارف اهل بیت(ع) می پردازند.رسالت علمای شیعه مهربانی ومهرورزی به جوانان وپاسخگویی به پرسش های آنان ونجات آنان ازدام تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام ومخالفان انقلاب کبیر اسلامی است.

حجت الا سلام دکتر محمد رضا جواهری
منبع: روزنامه خراسان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

مكتب اهل البيت (ع)
1
فضیلت لعن دشمنان اهل البیت علیهم السلام

فضیلت لعن دشمنان اهل البیت علیهم السلام  امام صادق “علیه السلام” فرمودند: پدرم از پدرش و او از جدّش از پیامبر “صلی الله علیه و آله و سلم” نقل نمود که فرمودند: « هر کس توانائی به یاری ما اهل بیت ندارد و در تنهایی خود دشمنان ما را لعن …

مكتب اهل البيت (ع)
خلاصه از زندگینامه امام حسن عسگری علیه السلام

  خلاصه از زندگینامه امام حسن عسگری علیه السلام نام : حسن شهرت : عسگری ، زکی ، هادی ، سراج ، رفیق لقب : الخاص کنیه : ابو محمد معروف به « ابن رضا» علیه السلام نام پدر :امام علی النقی علیه السلام نام مادر: سوسن یا حدیثه یا سلیل تاریخ …

مكتب اهل البيت (ع)
آیا ما شیعه هستیم یا محبّ اهلبیت ؟!

آیا ما شیعه هستیم یا محبّ اهلبیت ؟! در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام حدیثی وارد شده است که آن را ابویعقوب یوسف بن یزیاد و علی بن سیار روایت کرده اند، این دو بزرگوار می گویند: شبی در خدمت امام عسکری(ع) بودیم- در آن زمان حاکم آن سامان …