علّت حرمت نافرمانی از پدر و مادر

علّت حرمت نافرمانی از پدر و مادر

علّت حرمت نافرمانی از پدر و مادر

محمد بن سنان نقل کرده که امام رضا علیه السلام به او نوشت: خدا نافرمانی از پدر و مادر را حرام کرد، زیرا سبب خارج شدن از توفیق اطاعت خداست[در امر او به اطاعت آنها]. و اینکه نافرمانی آنها سبب خارج شدن از بزرگداشت و تعظیم پدر و مادر است و باعث کفران نعمت و نابودی اساس شکرگذاری است.
و همچنین [نافرمانی از والدین] منجر به کاهش نسل و نابودی آن می شود. به خاطر آن که در نافرمانی از والدین، احترامی برای پدر و مادر نمی ماند و حق آنها شناخته نمی شود و رابطه خویش قطع می شود و والدین نسبت به فرزندان بی رغبت شده و تربیت ایشان را رها می کنند زیرا فرزند نیکی به ایشان را ترک کرده است.


منبع: علل الشرایع. ج۲٫ ص ۴۲۳٫ باب۲۲۹٫

نظر دهيد