فرقه ضاله مکتب هو یا علی مدد

فرقه ضاله مکتب هو یا علی مدد

از جمله عقاید خرافی این فرقه می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

۱- اختراع غسلی به نام غسل اسلام به این معنی که هر کس در این فرقه وارد شود و غسل مخصوص آنها را بکند مسلمان است غیر ایشان مسلم نیستند.
۲- باب عقل را تعطیل ودل را منشا فهم معرفی می کنند.
۳- مریدان را به علما وبزرگان بدبین واز رفتن در مساجد ویا حتی خواندن نماز پشت سر غیر ماذونین از طرف این فرقه بر حذر می دارند

نظر دهيد