مباحث مورد اختلاف بین ( فلسفه و عرفان ) با ( وحی )

مباحث مورد اختلاف بین ( فلسفه و عرفان ) با ( وحی )

مباحث مورد اختلاف بین ( فلسفه و عرفان ) با ( وحی )
۱٫ نسبت به خدا و خلق
وحی: تباین
فلسفه: سنخیّت
عرفان: عینیّت.
۲٫ ارادۀ خدا
وحی: اراده صفت فعل و غیر از علم است.
فلسفه و عرفان: اراده عین ذات است.
۳٫ حدوث و قدم
وحی: مخلوقات حقیقتاً حادث و مسبوق به عدم هستند.
فلسفه و عرفان: مخلوقات قدیم حقیقی و حادث ذاتی هستند.
۴٫ جبر و اختیار
وحی: اختیار ( امر بین الامرین)
فلسفه: جبر مبتنی بر علیت از باب استناد هر چیزی به علت العلل.
عرفان: جبر مبتنی بر عینیت از باب «سالبه به انتفاء موضوع».
۵٫ معاد
وحی: عود روح به بدن عنصری دنیوی.
فلسفه و عرفان: بازگشت خلایق به خداوند در قوس صعود.
۶٫ خلود (بهشت و جهنم)
وحی: بهشت و جهنم حقیقی و در حال حاضر مخلوق و موجودند.
حکمت متعالیه: بهشت قائم به نفس انسان است و در جهنم خلود نوعی است.
عرفان = عذاب از عذب است.

نظر دهيد