مشخصات کامل سوره های قرآن

مشخصات کامل سوره های قرآن

مشخصات کامل سوره های قرآن

ترتیب موجود نام سوره محل نزول ترتیب نزول شمار آیه‌ها شمار کلمات شمار حروف معانی سوره‌های قرآن نام‌های دیگرسوره‌ها
۱ سوره حمد مکی ۵ ۷ آیه ۲۹ کلمه ۱۴۲ حرف باز کردن الفاتحه، ام القرآن، فاتحه الکتاب
۲ سوره بقره مدنی ۸۷ ۲۸۶ آیه ۶۲۲۱ کلمه ۲۵۵۰۰ حرف گاو ماده فُسطاط القرآن، سنام القرآن
۳ سوره آل عمران مدنی ۸۹ ۲۰۰ آیه ۳۴۸۰ کلمه ۱۴۵۲۵ حرف خاندان عمران دبابیج، الطیبه
۴ سوره نساء مدنی ۹۲ ۱۷۶ آیه ۳۷۴۵ کلمه ۱۶۰۳۰ حرف زنان
۵ سوره مائده مدنی ۱۱۳ ۱۲۰ آیه ۲۸۰۴ کلمه ۱۱۹۳۳ حرف طبق غذا (سفره غذا) العقور، المنقذه
۶ سوره انعام مکی ۵۵ ۱۶۵ آیه ۳۸۶۰ کلمه ۱۲۲۵۴ حرف چهارپایان
۷ سوره اعراف مکی ۳۹ ۲۰۶ آیه ۳۸۲۵ کلمه ۱۳۸۷۷ حرف مکانی بین بهشت و جهنم المص
۸ سوره انفال مدنی ۸۸ ۷۵ آیه ۱۰۹۵ کلمه ۵۰۸۰ حرف زیادی، غنیمت، هبه بدر
۹ سوره توبه مدنی ۱۱۴ ۱۲۹ آیه ۴۰۹۸ کلمه ۱۰۴۸۸ حرف بازگشتن الفاضحه، المنقره، البحوث، برائه، الحاضره، المثیره
۱۰ سوره یونس مکی ۵۱ ۱۰۹ آیه ۱۸۳۲ کلمه ۷۵۶۷ حرف نام حضرت یونس علیه السلام
۱۱ سوره هود مکی ۵۲ ۱۲۳ آیه ۱۷۱۵ کلمه ۷۵۱۳ حرف نام حضرت هود علیه السلام
۱۲ سوره یوسف مکی ۵۳ ۱۱۱ آیه ۱۷۶۶ کلمه ۷۱۶۶ حرف نام حضرت یوسف علیه السلام
۱۳ سوره رعد مدنی ۹۶ ۴۳ آیه ۸۵۵ کلمه ۳۵۰۶ حرف صدای (غرش) ابر
۱۴ سوره ابراهیم مکی ۷۲ ۵۲ آیه ۸۳۱ کلمه ۳۴۳۴ حرف نام حضرت ابراهیم علیه السلام
۱۵ سوره حجر مکی ۵۴ ۹۹ آیه ۶۵۴ کلمه ۲۷۶۰ حرف منع، نام شهر اصحاب الحجر
۱۶ سوره نحل مکی ۷۰ ۱۲۸ آیه ۲۸۴۰ کلمه ۷۷۰۷ حرف زنبور عسل النعم
۱۷ سوره اسراء مکی ۵۰ ۱۱۱ آیه ۱۵۳۳ کلمه ۶۴۶۰ حرف رفتن در شب بنی اسرائیل، سبحان
۱۸ سوره کهف مکی ۶۹ ۱۱۰ آیه ۱۵۷۹ کلمه ۶۳۶۰ حرف غار وسیع الحائله
۱۹ سوره مریم مکی ۴۴ ۹۸ آیه ۹۸۲ کلمه ۳۸۰۲ حرف نام حضرت مریم علیهاالسلام
۲۰ سوره طه مکی ۴۵ ۱۳۵ آیه ۱۳۴۱ کلمه ۵۲۴۲ حرف از اسامی پیامبر الکلیم، الحکیم
۲۱ سوره انبیاء مکی ۷۳ ۱۱۲ آیه ۱۱۶۸ کلمه ۴۸۹۰ حرف. پیامبران
۲۲ سوره حج مدنی ۱۰۴ ۷۸ آیه ۱۲۹۱ کلمه ۵۰۷۰ حرف قصد، نام یکی از فروعات دین
۲۳ سوره مومنون مکی ۷۴ ۱۱۸ آیه ۱۸۴۰ کلمه ۴۸۰۲ حرف ایمان‌آورندگان، گروندگان
۲۴ سوره نور مدنی ۱۰۳ ۶۴ آیه ۱۳۱۶ کلمه ۵۶۸۰ حرف روشنایی
۲۵ سوره فرقان مکی ۴۲ ۷۷ آیه ۸۹۲ کلمه ۳۷۳۳ حرف قرآن، روشنگر حق از باطل
۲۶ سوره شعراء مکی ۴۷ ۲۲۷ آیه ۱۲۹۷ کلمه ۵۵۲۲ حرف شاعران الجامعه
۲۷ سوره نمل مکی ۴۸ ۹۳ آیه ۱۱۴۹ کلمه ۴۷۹۹ حرف مورچه سلیمان
۲۸ سوره قصص مکی ۴۹ ۸۸ آیه ۱۴۴۱ کلمه ۵۸۰۰ حرف داستان‌ها
۲۹ سوره عنکبوت مکی ۸۵ ۶۹ آیه ۱۹۸۱ کلمه ۴۱۹۵ حرف نام حشره
۳۰ سوره روم مکی ۸۴ ۶۰ آیه ۸۱۹ کلمه ۳۵۳۴ حرف نام شهر یا کشور
۳۱ سوره لقمان مکی ۵۷ ۳۴ آیه ۵۴۲ کلمه ۲۱۱۰ حرف نام پیامبر یا فرد حکیمی
۳۲ سوره سجده مکی ۷۵ ۳۰ آیه ۳۸۰ کلمه ۱۵۰۰ حرف خضوع و اظهار فروتنی المضاجع، سجده لقمان،‌ جزر، الم، تنزیل
۳۳ سوره احزاب مدنی ۹۰ ۷۳ آیه ۱۲۸۰ کلمه ۵۷۹۶ حرف گروه‌ها
۳۴ سوره سبا مکی ۵۸ ۵۴ آیه ۸۸۳ کلمه ۱۵۱۲ حرف نام قوم
۳۵ سوره فاطر مکی ۴۳ ۴۵ آیه ۷۹۷ کلمه ۳۱۳۰ حرف شکافنده الملائکه
۳۶ سوره یس مکی ۴۱ ۸۳ آیه ۷۲۹ کلمه ۳۰۰۰ حرف حروف مقطعه و رمز است قلب القرآن،‌ ریحانه القرآن
۳۷ سوره صافات مکی ۵۶ ۱۸۲ آیه ۸۲۰ کلمه ۳۸۲۳ حرف منظم ساختن صفوف
۳۸ سوره ص مکی ۳۸ ۸۸ آیه ۷۳۲ کلمه ۳۰۲۹ حرف حروف مقطعه قرآن
۳۹ سوره زمر مکی ۵۹ ۷۵ آیه ۱۱۹۲ کلمه ۴۷۰۸ حرف دسته، جماعت الغرف
۴۰ سوره غافر مکی ۶۰ ۸۵ آیه ۱۱۹۹ کلمه ۴۹۶۰ حرف بخشاینده مؤمن، طَوْل
۴۱ سوره فصلت مکی ۶۱ ۵۴ آیه ۷۹۶ کلمه ۳۳۵۰ حرف بیان روشن حم السجده، المصابیح
۴۲ سوره شورى مکی ۶۲ ۵۳ آیه ۸۶۶ کلمه ۳۵۷۷ حرف مشورت حمعسق
۴۳ سوره زخرف مکی ۶۳ ۸۹ آیه ۸۳۳ کلمه ۳۴۰۰ حرف زینت
۴۴ سوره دخان مکی ۶۴ ۵۹ آیه ۳۴۶ کلمه ۱۴۳۱ حرف دود
۴۵ سوره جاثیه مکی ۶۵ ۳۷ آیه ۴۸۸ کلمه ۲۱۹۱ حرف به زانو درآمده الشریعه
۴۶ سوره احقاف مکی ۶۶ ۳۵ آیه ۶۴۴ کلمه ۲۵۹۸ حرف نام مکانی در عمان
۴۷ سوره محمد مدنی ۹۵ ۳۸ آیه ۵۳۹ کلمه ۲۳۴۹ حرف نام پیامبر اسلام القتال
۴۸ سوره فتح مدنی ۱۱۲ ۲۹ آیه ۵۶۰ کلمه ۲۴۳۸ حرف پیروزی
۴۹ سوره حجرات مدنی ۱۰۷ ۱۸ آیه ۳۴۳ کلمه ۱۴۹۶ حرف خانه‌ها
۵۰ سوره ق مکی ۳۴ ۴۵ آیه ۳۵۷ کلمه ۱۴۹۴ حرف حروف مقطعه الباسقات
۵۱ سوره الذاریات مکی ۶۷ ۶۰ آیه ۳۶۰ کلمه ۱۲۸۷ حرف بادهایی که اشیاء رابه پرواز درمی‌آورد.
۵۲ سوره طور مکی ۷۶ ۴۹ آیه ۳۱۲ کلمه ۱۵۰۰ حرف نام کوه است.
۵۳ سوره نجم مکی ۲۳ ۶۲ آیه ۳۰۸ کلمه ۱۴۰۵ حرف ستاره
۵۴ سوره قمر مکیش ۳۷ ۵۵ آیه ۳۴۲ کلمه ۱۴۲۰ حرف ماه اقتربت الساعه
۵۵ سوره الرحمن مدنی ۹۷ ۷۸ آیه ۳۵۱ کلمه ۱۶۳۶ حرف بخشنده عروس القرآن
۵۶ سوره واقعه مکی ۴۶ ۹۶ آیه ۳۷۸ کلمه ۱۷۰۳ حرف حادثه عظیم قیامت
۵۷ سوره حدید مدنی ۹۴ ۲۹ آیه ۵۴۴ کلمه ۲۴۷۶ حرف آهن
۵۸ سوره مجادله مدنی ۱۰۶ ۲۲ آیه ۴۷۳ کلمه ۱۷۹۲ حرف تابیدن طناب، جدل و مناظره الظهار
۵۹ سوره حشر مدنی ۱۰۱ ۲۴ آیه ۴۴۵ کلمه ۱۹۱۳ حرف جمع کردن بنی النضیر
۶۰ سوره ممتحنه مدنی ۹۱ ۱۳ آیه ۳۴۸ کلمه ۱۵۱۰ حرف آزمون شده (مؤنث) الامتحان، الموده
۶۱ سوره صف مدنی ۱۱۱ ۱۴ آیه ۲۲۱ کلمه ۹۰۰ حرف صف کشیدن الحواریین، عیسی
۶۲ سوره جمعه مدنی ۱۰۹ ۱۱ آیه ۱۸۰ کلمه ۷۲۰ حرف آخرین روز هفته
۶۳ سوره منافقون مدنی ۱۰۵ ۱۱ آیه ۱۸۰ کلمه ۷۷۶ حرف منافقان (نفاق پیشه‌گان و دورویان)
۶۴ سوره التغابن مدنی ۱۱۰ ۱۸ آیه ۲۴۱ کلمه ۱۰۷۰ حرف مغبون کردن یکدیگر
۶۵ سوره طلاق مدنی ۹۹ ۱۲ آیه ۲۴۸ کلمه ۱۰۶۰ حرف باز کردن عقد نکاح النساء القصری، النساء الصغری
۶۶ سوره تحریم مدنی ۱۰۸ ۱۲ آیه ۲۴۶ کلمه ۱۱۶۰ حرف حرام کردن یا ایها النبی، المتحرم، لِمَ تحرم
۶۷ سوره ملک مکی ۷۷ ۳۰ آیه ۳۳۰ کلمه ۱۳۰۰ حرف حکومت و اداره امور المنحیه، الواقعیه، تبارک،‌ المانعه
۶۸ سوره قلم مکی ۲ ۵۲ آیه ۳۰۰ کلمه ۱۲۵۶ حرف وسیله نگارش و نوشتن ن(نون)
۶۹ سوره الحاقه مکی ۷۸ ۵۲ آیه ۲۵۶ کلمه ۱۰۸۴ حرف روز رستاخیز
۷۰ سوره معارج مکی ۷۹ ۴۴ آیه ۲۱۶ کلمه ۱۰۶۱ حرف صعود از پله سأل سائل، واقع
۷۱ سوره نوح مکی ۷۱ ۲۸ آیه ۲۲۴ کلمه ۹۲۹ حرف نام حضرت نوح علیه السلام
۷۲ سوره جن مکی ۴۰ ۲۸ آیه ۲۳۵ کلمه ۸۷۰ حرف پوشیده، نام موجود نامرئی
۷۳ سوره مزمل مکی ۳ ۲۰ آیه ۲۸۵ کلمه ۸۳۸ حرف پیچیدن پارچه
۷۴ سوره مدثر مکی ۴ ۵۶ آیه ۲۵۵ کلمه ۱۰۱۰ حرف آرامیدن در بستر
۷۵ سوره قیامه مکی ۳۱ ۴۰ آیه ۱۹۹ کلمه ۶۲۵ حرف به پاداشتن
۷۶ سوره انسان مدنی ۹۸ ۳۱ آیه ۲۴۰ کلمه ۱۰۵۴ حرف نوع انسان، بشر هل اتی، الابرابر،الدهر
۷۷ سوره مرسلات مکی ۳۳ ۵۰ آیه ۱۸۱ کلمه ۸۱۶ حرف فرستاده‌شدگان العرف
۷۸ سوره نبا مکی ۸۰ ۴۰ آیه ۱۷۳ کلمه ۷۷۰ حرف خبر مهم عم، التساؤل، المعصرات
۷۹ سوره نازعات مکی ۸۱ ۴۶ آیه ۱۳۹ کلمه ۷۵۳ حرف کشیدن
۸۰ سوره عبس مکی ۲۴ ۴۲ آیه ۱۳۳ کلمه ۵۳۳ حرف عبوس، چهره در هم کشیدن السفره، اعمی.
۸۱ سوره تکویر مکی ۷ ۲۹ آیه ۱۱۴ کلمه ۵۳۳ حرف پیچیدن نور خورشید کوّرت
۸۲ سوره انفطار مکی ۸۲ ۱۹ آیه ۸۰ کلمه ۳۲۷ حرف شکافته شدن انفطرت
۸۳ سوره مطففین مکی ۸۶ ۳۶ آیه ۱۷۷ کلمه ۸۳۰ حرف کم‌فروشان التطفیف
۸۴ سوره انشقاق مکی ۸۳ ۲۵ آیه ۱۰۹ کلمه ۴۳۰ حرف شکافته شدن
۸۵ سوره بروج مکی ۲۷ ۲۲ آیه ۱۰۹ کلمه ۴۵۸ حرف شیء ظاهر و آشکار سوره پیامبران
۸۶ سوره الطارق مکی ۳۶ ۱۷ آیه ۶۱ کلمه ۲۴۵ حرف کوبیدن
۸۷ سوره الأعلى مکی ۸ ۱۹ آیه ۷۲ کلمه ۲۷۰ حرف برتر، بالاتر
۸۸ سوره الغاشیه مکی ۶۸ ۲۶ آیه ۷۲ کلمه ۳۳۰ حرف پوشاندن
۸۹ سوره فجر مکی ۱۰ ۳۰ آیه ۱۳۷ کلمه ۵۷۷ حرف شکافتن وسیع، صبح سوره امام حسین علیه السلام
۹۰ سوره بلد مکی ۳۵ ۲۰ آیه ۸۲ کلمه ۳۳۰ حرف شهر (مکه)
۹۱ سوره الشمس مکی ۲۶ ۱۵ آیه ۵۴ کلمه ۲۴۷ حرف خورشید الناقه، صالح
۹۲ سوره اللیل مکی ۹ ۲۱ آیه ۷۱ کلمه ۳۰۲ حرف شب
۹۳ سوره الضحى مکی ۱۱ ۱۱ آیه ۴۰ کلمه ۱۹۲ حرف اوائل روز
۹۴ سوره انشراح مکی ۱۲ ۸ آیه ۲۷ کلمه ۱۰۳ حرف شرح صدر، آرامش الم نشرح، شرح
۹۵ سوره التین مکی ۲۸ ۸ آیه ۳۴ کلمه ۱۰۳ حرف انجیر
۹۶ سوره علق مکی ۱ ۱۹ آیه ۹۲ کلمه ۲۸۰ حرف خون بسته اقراء
۹۷ سوره قدر مکی ۲۵ ۵ آیه ۳۰ کلمه ۱۱۲ حرف اندازه‌گیری و تقدیر انا انزلناه
۹۸ سوره بینه مدنی ۱۰۰ ۸ آیه ۹۵ کلمه ۴۳۵ حرف دلیل روشن البریه، لم یکن،‌ القیامه، اهل الکتاب
۹۹ سوره الزلزال مدنی ۹۳ ۸ آیه ۳۵ کلمه ۱۴۹ حرف به لرزه درآمدن الزلزله
۱۰۰ سوره العادیات مکی ۱۴ ۱۱ آیه ۴۰ کلمه ۱۶۳ حرف دویدن با سرعت
۱۰۱ سوره القارعه مکی ۳۰ ۱۱ آیه ۳۶ کلمه ۱۵۰ حرف حادثه مهم و سخت
۱۰۲ سوره تکاثر مکی ۱۶ ۸ آیه ۲۸ کلمه ۱۲۰ حرف تفاخر و فخرفروشی
۱۰۳ سوره العصر مکی ۱۳ ۳ آیه ۱۴ کلمه ۶۸ حرف فشردن، وقت عصر
۱۰۴ سوره الهمزه مکی ۳۲ ۹ آیه ۳۳ کلمه ۱۳۰ حرف عیب‌جو و غیبت‌کننده لمزه
۱۰۵ سوره الفیل مکی ۱۹ ۵ آیه ۲۳ کلمه ۹۶ حرف نام حیوان الم ترک کیف
۱۰۶ سوره قریش مکی ۲۹ ۴ آیه ۱۷ کلمه ۹۳ حرف نام قبیله معروف ایلاف
۱۰۷ سوره ماعون مکی ۱۷ ۷ آیه ۲۵ کلمه ۱۲۵ حرف چیز کم أ رأیت، الدین
۱۰۸ سوره کوثر مکی ۱۵ ۳ آیه ۱۰ کلمه ۴۲ حرف خیر کثیر و فراوان
۱۰۹ سوره کافرون مکی ۱۸ ۶ آیه ۲۶ کلمه ۹۴ حرف کسانی که حق را می‌پوشانند. جحد، العباده، المقشقشه
۱۱۰ سوره نصر مدنی ۱۰۲ ۳ آیه ۱۹ کلمه ۷۸ حرف پیروزی التودیع
۱۱۱ سوره لهب مکی ۶ ۵ آیه ۲۰ کلمه ۷۷ حرف طنابی که از الیاف بافته شده ابی لهب، مسد، تبت
۱۱۲ سوره اخلاص مکی ۲۲ ۴ آیه ۱۵ کلمه ۴۷ حرف یگانگی التوحید، الصمد، نسبه الرب،الأساس
۱۱۳ سوره فلق مکی ۲۰ ۵ آیه ۲۳ کلمه ۷۴ حرف شکافتن، طلوع صبح
۱۱۴ سوره ناس مکی ۲۱ ۶ آیه ۲۰ کلمه ۷۹ حرف مردم

۱ نظر

 1. ailia گفت:

  السابقون السابقون-اولائک المقربون- (الواقعه)

  یک سوال ؟ ..( السابقون السابقون اولائک المقربون ) چه کسانی هستند.؟

  جواب ..براساس روایات ائمه علیهم السلام که منطبق با قران کریم است

  محمد وآل محمد صلوات الله علیهم مصداق کامل ای ایات هستند.

  سوال دوم ؟ اگر کسانی این روایات را منکر شوند آیا راه دیگری هم هست.

  آیا برای اثبات مصادیق این آیات میشود از خود قران کمک گرفت.؟

  جواب بله با کمک علم حروف وعلم اعداد بقدر بضاعه میشود کمک گرفت.

  به عنوان نمونه به این مطالب توجه فرمائید.

  عبارت . ( السابقون السابقون اولائک المقربون ) ابتداء دارای چهار عدد است.

  ٩٨٨ ۵٠٩ ٢۵٩ ١١٣

  کبیر خلاصه صغیر خلاصه

  اول عدد ٩٨٨

  به این حروف واعداد توجه فرمائید.وبگوئید اگر معجزه نیست پس چیست.؟

  ش ج ر ه ط ی ب ه م ح م د ر س و ل ا ل ل ه

  ٣٠٠ -٣-٢٠٠-۵- ٩ -١٠- ٢- ۵ -۴٠- ٨–۴٠ -۴ -٢٠٠ -۶٠ -۶-٣٠- ١-٣٠-٣٠-۵

  شجره طیبه محمد رسول الله

  توجه=کلمه .شجره طیبه محمد رسول الله. کاملا با آیات وروایات هم تطبیق دارد.

  و لازم است بگویم نام شریف همه ائمه علیهم السلام با این روش استخراج

  میشود .کلمات قران کریم همگی مصادیق خود را درباطن دارند .

  وتبیان لکل شیئ … ولک شیئ احصیناه فی امام مبین.

  صدق الله العلی العظیم . هذا من فضل ربی والحمد لله رب العالمین.

  این رمز گشائی برای اولین بار در تاریخ میباشد .بفضل الله تعالی شانه

  انصافا کاملا بکر است این مطالب اما کو طالب. ایلیا

  انشاءالله بقیه اعداد را نیز بیان مینمایم.

نظر دهيد