مکروهاتى که موجب بیمارى بدن مى شوند

مکروهاتى که موجب بیمارى بدن مى شوند

مکروهاتى که موجب بیمارى بدن مى شوند

خوردن بین نهار و شام
۲ – ایستاده آب خوردن در شب
۳ – شام نخوردن
۴ – پرخورى
۵ – آشامیدن آب در بین غذا خوردن
۶ – نشستن در آفتاب
۷ – خوردن گوشت خام
۸ – نشستن در جاى نمناک
۹ – آب خوردن زیاد
۱۰ – بالا رفتن از پله ها
۱۱ – مجامعت با زن سالخورده
۱۲ – زیاد ماهى خوردن
۱۳ – خوردن چوبک
۱۴ – غم و غصه خوردن (۱)

پی نوشت :

۱- داروخانه معنوى ، ص ۱۷۹ و ۱۸۰.

نظر دهيد