مکروهاتى که موجب غم و اندوه مى شوند

مکروهاتى که موجب غم و اندوه مى شوند

مکروهاتى که موجب غم و اندوه مى شوند
۱ – پوشیدن کفش سیاه رنگ
۲ – نشستن در آستانه در
۳ – گذشتن از میان گوسفندان
۴ – ایستاده شلوار پوشیدن
۵ – پاک کردن دست و رو با دامن (لباس )
۶ – میل و رغبت به دنیا(۱)
۷ – کندن موى ریش با دندان
۸ – غذا خوردن با دست چپ
۹ – راه رفتن روى پوست تخم مرغ
۱۰ – طهارت گرفتن با دست راست
۱۱ – بازى کردن با ریگ
۱۲ – به بازى بردن میمون (۲)

پی نوشت :

۱- داروخانه معنوى ، ص ۱۹۲
۲- مشکل گشاى معنوى ، ص ۲۱۵.

نظر دهيد