مکروهاتى که موجب کمى نور چشم مى شوند

مکروهاتى که موجب کمى نور چشم مى شوند

مکروهاتى که موجب کمى نور چشم مى شوند

۱ – کندن موهاى زیر بغل
۲ – زیادى موى سر
۳ – پوشیدن کفش سیاه
۴ – خوردن ماهى

منبع : داروخانه معنوى ، ص ۱۸۰ و ۱۸۱-

نظر دهيد