نمايشگاه اميد

نمایشگاه امید

نمایشگاه امید

 

 

این دیده نیست، لایق دیدارِ رویِ تو / چشمی دگر بده ، که تماشا کنم تو را …

 

 

نمایشگاه امید

 

نظر دهيد