پاسخ به شبهات (پیغمبر بی معجزه)

پاسخ به شبهات (پیغمبر بی معجزه)

شبهه : در سوره یونس ایه ۲۰ امده :{مشرکین میگویند چرا معجزه ای از پروردگارش بر او نازل نمی شود؟ بگو غیب و معجزه برای خدا و به فرمان اوست.شما در انتظار باشید من هم با شما در انتظارم. ای پیغمبر به انان بگو که غیب و معجزه از ناحیه خداوند است.}.همچنان که مشاهده میشود این ایه صراحتا اوردن هرگونه معجزه به دست پیغمبر را رد میکند.پس ادعای مسلمانان مبنی بر وجود معجزاتی از سوی پیغمبرشان کاملا بی اساس است!

جواب :

قبل از جواب به مقدمه ای اشاره میکنیم :کسانی که از پیامبران الهی درخواست معجزه داشتند دو دسته اند:دسته اول :کسانی که برای اطمینان از فرد مدعی نبوت طلب معجزه میکردند تا ببینند ایا او واقعا پیغمبر است یا نه و به دنبال حقیقت بودند.  دسته دوم : کسانی که از روی هوی و هوس درخواست معجزه میکردند.این عده به دنبال حقیقت نبودند بلکه به دنبال به چالش کشیدن پیغمبران بودند و میخواستند از پیشرفت عقاید توحیدی جلوگیری کنند. به این نوع معجزه که برای هوی و هوس مردم گاهی پیامبران نشان میدادند معجزات اقتراحی گویند.

جواب شبهه : به دو دلیل می توان ثابت کرد که معجزه ای که در ایه ۲۰ سوره یونس امده مهجزه اقتراحی است.

۱_ در ایه بعد یعنی ۲۱ خداوند میفرماید {قل لله اسرع مکرا} بگو خداوند سریع تر و کوبنده تر مکر میکند.خود همین تهدید نشان دهنده ان است که مشرکین دنبال حقیقت نبوده بلکه دنبال اهداف شوم خود بودند.

۲- در چند ایه قبل امده که : این عده از مشرکین به قدری لجوج بودند که به پیغمبر پیشنهاد میکردند که کتاب اسمانی خود را به کتاب دیگری تبدیل کند و یا حد اقل ایاتی که اشاره به نفی بت پرستی دارد را تغییر دهد.پس باز هوس الود بودن خواسته های انان معلوم است.

نتیجه :اینکه با قرائنی که از ایات قبل و بعد ایه ۲۰ سوره یونس ذکر شد معجزاتی که مشرکین از پیامبر اکرم می خواستند معجزات اقتراحی بود که وظیفه هیچ یک از پیامبران نبوده که اینچنین معجزه ای برای مردم بیاورند .پس ایه ۲۰ سوره یونس اوردن معجزه از سوی پیامبر را نفی نمیکند.

نظر دهيد