کلیپ / شیخ علی کورانی : ابن عربی ناصبی یاوه سراست

کلیپ / شیخ علی کورانی : ابن عربی ناصبی یاوه سراست

کلیپ / شیخ علی کورانی : ابن عربی ناصبی یاوه سراست

korani-ibnarabi

در تماسی که با شیخ علی کورانی گرفته شد واز وی درباره اعتقاد ابن عربی درباره حضرت مهدی عج سوال شد ایشان تصریح کردند که نظر بنده موافق سید جعفر مرتضی می باشد که نتها ایشام معتقد به امام مهدی عج نمی باشد بلکه او شیعی نیست ،او ناصبی یاوه سرا میباشد ودرباره امام مهدی عج در کتب صوفیه وعرفا ازا ین مطالب وجود دارد

 

دانلود کنید   677.7 KB 

 

نظر دهيد