گفتن اشهد أن عليا ولي الله در اذان

گفتن اشهد أن علیا ولی الله در اذان

پرسش: آیا «أشهد أنَّ علیاً ولیّ الله» جزء اذان است؟
پاسخ: خیر، شیعه آن را جزو اذان نمی داند و هر کس آن را به قصد اجزای اذان بخواند از نظر علمای شیعه بدعت و تشریع است و فقط آن را به عنوان ذکر مستحب دانسته اند.[۱] .

منابع :

کتاب شهابی در شب

نظر دهيد