احکام

گناهان کبیره / عاق والدین

گناهان کبیره / عاق والدین آيا تا به حال برايتان پيش آمده كه رفتاري را با پدر و مادر خود داشته باشيد و بعد از ته دل از رفتار خود شرمنده و پشيمان شويد و به فكر جبران بيفتيد؟ شايد تصور كنيد تنها رفتارهاي بسيار بد است كه باعث عاق …