آيا با دليل عقلى مى توان ضرورت تشکيل حکومت عدل جهانى را اثبات كرد؟

آیا با دلیل عقلى مى توان ضرورت تشکیل حکومت عدل جهانى را اثبات کرد؟

آیا با دلیل عقلى مى توان ضرورت تشکیل حکومت عدل جهانى را اثبات کرد؟

مطابق ایات وروایات، انسان عبث وبیهوده افریده نشده است، بلکه هدف وغرضى خاص براى خلقت او در نظر گرفته شده که همان رسیدن انسان به کمال یعنى لقاى الهى است که از راه یقین وعبودیت همه جانبه حاصل مى گردد.

در علم کلام به اثبات رسیده که لطف بر خداوند واجب است. لذا از باب لطف باید خداوند هر امرى را که در راستاى اهداف خلقت است ایجاد کرده وموانع ان را نیز برطرف سازد. با مراجعه تاریخ گذشته پى مى بریم که تاکنون این هدف عمومى در سطح کلّ جامعه بشرى تحقق نیافته است. لذا به این نتیجه مى رسیم که: به جهت تحقق هدف کلّى خلقت لازم است خداوند با زمینه سازى خاص که همان تشکیل حکومت عدل جهانى توحیدى است مردم را در پیاده کردن این هدف عمومى یارى دهد.

موعود شناسى وپاسخ به شبهات

نظر دهيد