آيا تاريخ بى هدف است؟

آیا تاریخ بى هدف است؟

آیا تاریخ بى هدف است؟

اسوالد اشپنگلر متفکّر المانى وصاحب اثر معروف (انحطاط تمدن غرب) تاریخ را همچون موجود زنده اى فرض مى کند، واز تاریخ تفسیرى ادوارى دارد. از نظر وى هر دوره تاریخى حدود هزار سال است که با مرگ محتوم او دوره بعدى جایگزین ان مى شود….

مطابق نظر او سیر تاریخ روند تکاملى ندارد، بلکه تاریخ مجموعه اى از تمدن هاست که هر کدام پس از طلوع وطى مراحلى غروب خواهند کرد وان گاه تمدّنى دیگر طلوع وپس از طى زمان به غروب خواهد گرایید، واین دور باطل همواره ادامه دارد. در واقع از دیدگاه او تاریخ جهان تصویرى از تکوین وپیشرفت پایان ناپذیر حیات ومرگ تمدن هاست.(۱۶)

از اشپنگلر سؤال مى کنیم: دوره جدید از تاریخ آیا مثل دوره قبل است در فرهنگ وتمدن، ویا از ماقبل منحطتر است ویا کامل تر.

اگر مثل دوره قبل است، دوره جدید ادامه همان دوره قبل است، ودر حقیقت دوره جدیدى وجود ندارد. واگر منحطتر است که این خلاف واقع است. واگر کامل تر است سؤال مى کنیم که این کمال از درون او برخاسته است ویا از بیرون وعوامل خارجى در ان دخیل بوده است. اگر از درون ان برخاسته که همان نظر صحیح در باب تکامل تاریخ است. واگر از برون وخارج به تکامل رسیده است این همان نظریه مادّیت تاریخ است.

از طرفى دیگر این نظریه بر خلاف واقعیت خارجى است؛ زیرا نوع بشر در تکامل معنوى ومادى است ودر هر عصرى از تجربیات عصر دیگر بهره گرفته وبر ان مى افزاید وبه جلو مى رود.

 

پی نوشت :

(۱۶) ر.ک: انحطاط تمدّن غرب، اسوالد اشپنگلر.

موعود شناسى وپاسخ به شبهات


نظر دهيد