آيا جمله کما ملئت ظلما وجورا با صالح بودن مردم منافات دارد؟

آیا جمله کما ملئت ظلما وجورا با صالح بودن مردم منافات دارد؟

آیا جمله کما ملئت ظلما وجورا با صالح بودن مردم منافات دارد؟

در مورد سؤال فوق مى گوییم:

اولا: در بیشتر روایات جمله (کما ملئت..).به کار رفته نه (بعد ما ملئت)، واین جمله در حقیقت تشبیه حکومت پر از عدل است به حکومتى پر از ظلم، یعنى چگونه حکومتى پر از ظلم مى شود، همان گونه که حکومت حضرت پر از عدل خواهد بود.

ثانیا: گسترش ظلم وتعدى وتجاوز، به نحو سببیت براى ظهور در این روایات ذکر نشده است، بلکه به عنوان شرط مقارن ظهور است.

ثالثا: در این روایات خبر از واقعیتى خارجى هنگام ظهور مى دهد، نه اینکه مردم را تشویق به ظلم کند تا با گسترش ان، حضرت ظهور کند، بلکه ما وظیفه داریم گسترش دهنده عدالت، یعنى همان چیزى باشیم که حضرت به جهت ان ظهور مى کند ودر این امر بزرگ سهیم شویم.

 

 

موعود شناسى وپاسخ به شبهات

نظر دهيد