آيا قوانين پيشرفته بشرى مى تواند کمال بشرى را تامين کند؟

آیا قوانین پیشرفته بشرى مى تواند کمال بشرى را تامین کند؟

آیا قوانین پیشرفته بشرى مى تواند کمال بشرى را تامین کند؟

برخى مى گویند: بشر در طول تاریخ خود با تجربیاتى که کسب کرده مى تواند به نقطه اى برسد که با قوانین پیشرفته اى که جعل مى کند سعادت بشر را تامین نماید؛ زیرا مشکلات را به خوبى شناخته ودر راه حل هایى که براى انها ارائه مى کند مى تواند به موفقیّت نهایى برسد.

پاسخ:

۱ – بشر بدون کمک از وحى وعالم غیب نمى تواند مصالح واقعى وحقیقى خود را درک کند ودر نتیجه نمى تواند راهکارهاى اسلامى را براى خود ارائه دهد.

۲ – مصالح گروهى یا شخصى در بسیارى از مواقع مانع تدوین قانون جامع است واین کار تنها از کسانى برمى اید که از مقام عصمت برخوردار باشند.

۳ – از ان جهت که اختلاف سلیقه ها وبرداشت ها وجود دارد، لذا رسیدن به وحدت قانونى امکان پذیر نیست.

موعود شناسى وپاسخ به شبهات


نظر دهيد