برپا کننده عدل جهانى چه شرايطى بايد داشته باشد؟

برپا کننده عدل جهانى چه شرایطى باید داشته باشد؟

برپا کننده عدل جهانى چه شرایطى باید داشته باشد؟

عقل مى گوید: برپا کننده عدل جهانى باید داراى شرایط وصفاتى باشد تا بتواند موفّق به انجام وظیفه خطیر خود گردد:

۱ – در دعوتش راستگو باشد.

۲ – داراى نقشه اى صحیح وجامع باشد.

۳ – داراى هیچ گونه نقطه ضعفى نباشد.

۴ – از مقام عصمت برخوردار باشد.

۵ – مورد تایید خداوند باشد.

۶ – داراى یارانى فداکار باشد.

فولتر، ادیب فرانسوى مشهور مى گوید: (اگر بر انسان یک شخص صالح حکومت کند براى او گویا یک وطن است، ولى اگر حاکم بر انسان شخص غیر صالح باشد گویا او هیچ وطنى ندارد).(۱۱)

متفکر ایرلندى مشهور (برنارد شو) در رابطه با خصوصیات لازم براى منجى بشر مى گوید: (او انسانى است زنده وداراى نیرویى قوى در بدن او، وداراى عقل کامل وخارق العاده، از همه مردم عالى تر که مى تواند مردم را به سوى خود جذب کند. عمر او طولانى بوده، بیشتر از سیصد سال..).(۱۲)

 

پی نوشت :

(۱۱) اسلام وعقل، ص ۲۱۰٫

(۱۲) برنارد شو، عباس محمود عقاد، ص ۱۲۴و۱۲۵٫

موعود شناسى وپاسخ به شبهات


نظر دهيد