تشيع در لغت

تشیع در لغت

تشیع در لغت
جوهری در «صحاح اللغه» می‏گوید: «تشیّع عبارت است از: مشایعت، یعنی پیروی نمودن، یاری نمودن، ولایت کسی را داشتن».[۱]  به همین مضمون نیز در تاج العروس[۲]  و لسان العرب[۳]  وارد شده است.
منابع

[۱]  صحاح اللغه , ج ۳ , ص ۱۵۶

[۲] تاج العروس  , ماده <شیع>

[۳]  لسان العرب , ماده <شیع>

نظر دهيد