تکامل تاريخ از نظر قران چگونه است؟

تکامل تاریخ از نظر قران چگونه است؟

تکامل تاریخ از نظر قران چگونه است؟

با نظر وتامل در قران کریم پى مى بریم که توجیه ان بر اساس تکامل تاریخ به شیوه انسانى – فطرى است. از منظر قران کریم از اغاز جهان همواره نبردى پیگیر وبى امان میان گروه حقّ وباطل بر پا بوده است. قران با اشاره به مبارزه افرادى از طراز ابراهیم وموسى وعیسى ومحمّد علیهم السلام وپیروان مؤمن انها از سویى، وگروهى دیگر از طراز نمرود وفرعون وجبّاران یهود وابو سفیان وامثالهم بر تکامل تاریخى فطرى عملا صحّه گذاشته که در این نبرد وستیزها گاهى حقّ وگاهى باطل پیروز شده است، ولى البته این پیروزى وشکست ها بستگى به یک سلسله عوامل اجتماعى واقتصادى واخلاقى داشته است.

از نظر قران، جهاد مستمّر پیش برنده اى که از فجر تاریخ وجود داشته ودارد ماهیّت معنوى وانسانى دارد، نه مادّى وطبقاتى.

 

موعود شناسى وپاسخ به شبهات

نظر دهيد