رهبرى در حکومت عدل جهانى چه اهميتى دارد؟

رهبرى در حکومت عدل جهانى چه اهمیتى دارد؟

رهبرى در حکومت عدل جهانى چه اهمیتى دارد؟

هر حکومت اصلاحى احتیاج به رهبرى دارد که در پیشاپیش، قافله سالار ان حرکت بوده واز ابتدا تا انتها دنباله رو ان قیام ونهضت باشد، زیرا هر نوع قیام وحرکتى گرچه کوچک باشد بدون رهبرى وتوجیه او امکان وجود وادامه حیات ندارد ونیز نمى تواند مصالح خود را چه در حال وچه در اینده حفظ نماید تا چه رسد به حرکت اصلاحى که قرار است در سطح اصلاح کلّ جامعه باشد. لذا به جهت توجیه نیروهاى مستعدّ واداره وکنترل انها براى پیاده نمودن هدف بزرگ الهى که همان گسترش عدل وتوحید در سراسر گیتى است احتیاج به شخصى است که از همه جهات قابلیّت براى به دست گرفتن ان حکومت را داشته باشد واو غیر از مهدى موعود علیه السلام نیست.

موعود شناسى وپاسخ به شبهات


نظر دهيد