مقصود از خسوف وکسوف که از علايم ظهور است چيست؟

مقصود از خسوف وکسوف که از علایم ظهور است چیست؟

مقصود از خسوف وکسوف که از علایم ظهور است چیست؟

در روایات علایم ظهور آمده که یکى از نشانه هاى ظهور، کسوف در اواسط ماه وخسوف در اوّل ماه برخلاف عادت است.(۱۲)

دارقطنى به سندش از امام محمّد باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: (همانا براى مهدى ما دو نشانه است که از زمان خلقت اسمان ها وزمین این گونه نبوده است، یکى خسوف ماه در اوّل شب رمضان ودیگرى کسوف خورشید در نیمه ماه رمضان).(۱۳)

در کیفیّت حدوث این دو واقعه غیر عادى چند احتمال است:

۱ – حدوث این دو به توسط جِرمى باشد که در فضا به طور ناگهانى پیدا مى شود، اجرامى که امروزه از انها به اجرام سرگردان در هوا یاد مى شود، که گاه بین ماه وخورشید فاصله مى شود وبا انها خسوف وکسوف ایجاد مى گردد.

۲ – تحقّق خسوف وکسوف به توسط جرمى باشد که از زمین جدا مى شود؛ زیرا ممکن است که بشر با پیشرفت علمى وتکنیکى که دارد بتواند تکه هایى عظیم از کره زمین را جدا ساخته وان را در هوا معلّق گرداند ودر نتیجه باعث خسوف وکسوف گردد.

۳ – تحقق این دو به نحو اعجاز وخرق قانون طبیعت باشد.

 

پی نوشت :

(۱۲) ارشاد مفید، ص ۳۶۸؛ اعلام الورى، ج ۲، ص ۲۸۵٫

(۱۳) سنن دارقطنى، ج ۲، ص ۵۱٫

موعود شناسى وپاسخ به شبهات

نظر دهيد