مقصود از مسيحيت صهيونيستى چيست؟

مقصود از مسیحیت صهیونیستى چیست؟

مقصود از مسیحیت صهیونیستى چیست؟

(مسیحیّت صهیونیستى) جریانى است سیاسى، اقتصادى، فرهنگى ونظامى که امروزه با تمام قدرت وبا تکیه بر پیشگویى هاى اخر الزمان بر اریکه قدرت (در امریکا وبرخى کشورهاى غربى) تکیه زده اند.

این گروه با ادبیاتى کینه توزانه وخصومتى اشکار با فرهنگ شیعى ومهدوى وبا اعلام قریب الوقوع بودن ظهور حضرت مسیح علیه السلام در اورشلیم سعى در بسیج تمامى قوا علیه کشورهاى اسلامى دارد تا به زعم خود همه زمینه هاى لازم براى ظهور مقدس را فراهم سازد، وموانع بین راه را پیشاپیش از میان بردارد.

(مسیحیت صهیونیستى) با مراجعه به منابع توراتى وایمان به پیشگویى هاى کتب محرَّف یهودیان، ظهور حضرت عیسى علیه السلام را مشروط به وقوع جنگى بزرگ، عالم گیر وهسته اى مى شناسند ومرکز این جنگ خانمان سوز را هم (منطقه ارماگدون) واقع در فلسطین اشغالى اعلام مى کنند. وحسب همین پیشگویى ها وقوع جنگ ارمگدون را هم مشروط به تشکیل اسرائیل بزرگ وتسلط یهودیان بر کلّ سرزمین فلسطین وحتّى فراتر از ان یعنى سوریه وعراق معرفى مى کند.

پر واضح است که انان تمامى حلقه هاى این زنجیر را به هم متصل کرده اند واخرین حلقه را هم رفع موانع فراروى اسرائیل یعنى انهدام سرزمین هاى اسلامى وسرکوب هر گونه حرکت عدالت خواهانه مسلمین وشیعیان وبه ویژه ایران اسلامى مى دانند. چنان که حسب همین فرضیه وارد عراق شده واندیشه سلطه بر سوریه، عربستان وایران را در سر مى پرورانند، وبا تقویت تمام عیار اسرائیل مقدمات به اصطلاح جنگ مقدس را فراهم اورده اند.

 

 

موعود شناسى وپاسخ به شبهات

نظر دهيد