نگاهى به دوران پس از ظهور

نگاهى به دوران پس از ظهور

نگاهى به دوران پس از ظهور

دوران پس از ظهور حضرت مهدى (علیه السلام)، بدون شک، والاترین، شکوفاترین وارجمندترین فصل تاریخ انسانیّت است. دورانى که وعده هاى خداوند در خلافت مؤمنان وامامت مستضعفان وراثت صالحان عملى مى گردد وجهان با قدرت الهى آخرین پرچمدار عدالت وتوحید، صحنه شکوهمندترین جلوه هاى عبادت پروردگار مى شود.

در احادیث مختلفه، گوشه هایى از عظمت آن دوران به تصویر کشیده شده است

حاکمیت اسلام در سراسر هستى

امام باقر (علیه السلام) در تفسیر این آیه از قرآن کریم: (وقاتلوهم حتى لا تکون فتنه ویکون الدّین للّه)(۷) مى فرماید:

(تأویل این آیه هنوز نیامده است. پس زمانى که تأویل آن فرا رسد، آنقدر از مشرکین کشته مى شوند تا بقیّه، خداى عزّ وجلّ را به آیین توحید پرستش نمایند وهیچ آثارى از شرک باقى نماند، واین امر در قیام قائم ما، تحقق خواهد یافت).

امام صادق (علیه السلام) نیز فرمود: (اذا قام القائم لا یبقى أرض اِلاّ نودى فیها شهاده أن لا اِله اِلاّ اللّه وأنّ محمداً رسول اللّه).(۸)

(زمانى که حضرت قائم قیام کند، هیچ سرزمینى نمى ماند مگر اینکه نداى شهادتین ـ لا اِله اِلاّ اللّه ومحمد رسول اللّه ـ در آن طنین اندازد).

اقامه کامل حدود الهى

امام کاظم (علیه السلام) در تفسیر آیه شریفه (یحیى الأرض بعد موتها)(۹) با اشاره به قیام حضرت مهدى (علیه السلام) فرمود:

(مراد این نیست که خداوند زمین را با باران زنده مى کند، بلکه خداوند مردانى را بر مى انگیزد که زمین را با احیاى عدالت واقامه حدود الهى زنده مى سازند).(۱۰)

احیاى قرآن ومعارف قرآنى

امیر المؤمنین (علیه السلام) با اشاره به قیام حضرت مهدى (علیه السلام) فرمودند:

(کأنّى أنظر إلى شیعتنا بمسجد الکوفه. وقد ضربوا الفساطیط یعلّمون النّاس القرآن کما أنزل).(۱۱)

(گویا شیعیان ما اهلبیت را مى بینم که در مسجد کوفه گرد آمده وخیمه هایى زده اند ودر آنها قرآن را آنچنانکه نازل شده است به مردم مى آموزند).

مولا على (علیه السلام) در خطبه اى دیگر، در باره عمل کَردِ حضرت مهدى (علیه السلام) پس از ظهور فرمودند:

(یعطف الهوى على الهدى اذا عطفوا الهدى على الهوى ویعطف الرأى على القرآن اذا عطفوا القرآن على الرأى).(۱۲)

(آن هنگام که مردم هدایت را تابع هواى خویش قرار داده باشند، او مى آید وخواسته هاى نفسانى را به تبعیّت از هدایت مى کشاند.

وآن زمان که مردم قرآن را مطابق نظر ورأى خود توجیه کرده باشند، او مى آید ورأى واندیشه را به خدمت قرآن مى گیرد وآن را در مطابقت با قرآن شکل مى بخشد).(۱۳)

گسترش عدالت ورفع ستم

رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: (المهدى من ولدى، تکون له غیبه. ادا ظهر یملأ الأرض قسطاً وعدلا کما ملئت ظلماً وجوراً).(۱۴)

(مهدى (علیه السلام) از فرزندان من است. او را غیبتى هست. زمانى که ظهور کند، زمین را از قسط وعدل پر سازد چنانکه از ظلم وجور پر شده باشد).

این حدیث ونظایر آن، در کتب شیعه وسنى، از شهرت وتواتر فوق العاده اى برخودار است. ودر اغلب آنها عناوین قسط وعدل در کنارهم آمده است که یقیناً فرق هایى با یکدیگر دارند. مانند اینکه گفته اند: عدل اعم از قسط است. قسط فقط رعایت حق دیگران است وعدل، رعایت حق همه چیز وهمه کس; قسط فقط در مورد دیگران بکار مى رود وعدل در مورد رابطه انسان باخود، باخدا وبا دیگران; قسط ضد جور است وعدل ضد ظلم.

تجدید اسلام

امام صادق (علیه السلام) فرمود: (اذا قام القائم (علیه السلام) دعا الناس إلى الاسلام جدیداً).(۱۵)

(زمانى که حضرت قائم (علیه السلام) قیام مى کند مردم را مجدّداً به اسلام فرا مى خواند).

دوران پر فراز ونشیب پس از رحلت پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) وروى کار آمدن اسلام خلافت، موجبات تحریف وتوجیه مبانى اسلامى ومعارف دینى را فراهم کرد. ودور ماندن مردم از اهلبیت (علیهم السلام) که پاسداران حریم اسلام ناب محمّدى بودند، خصوصاً در دوران غیبت طولانى امام زمان (علیه السلام)، چنان فکر واندیشه مسلمین را با حقایق وحى بیگانه کرد که امام صادق (علیه السلام) به دنبال همان فرمایش فوق مى فرماید:

(او دو باره مردم را به اسلام دعوت مى کند وبه امرى هدایت مى کند که از میان رفته است ومردم، از مسیر آن گمراه شده اند. همانا حضرت قائم (علیه السلام)، (مهدى) نامیده شده است به خاطر آنکه به امرى گم شده هدایت مى کند و(قائم) نامیده شد از آن رو که به (حق) قیام مى کند).(۱۶)

امام باقر (علیه السلام) در باره سیره حضرت مهدى (علیه السلام) فرمود:

(آنچه را پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) انجام داد او نیز انجام مى دهد، بنیانهاى پیشین را در هم مى شکند، چنانکه رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) امر جاهلیت را در هم شکست، واو اسلام را دو باره از سر مى گیرد. (ویستأنف الاسلام جدیداً).(۱۷)

کمال دانش ومعرفت

امام صادق (علیه السلام) فرمود: (علم بیست وهفت حرف است ـ بیست وهفت قسمت دارد ـ همه معارفى که پیامبران صلوات اللّه علیهم آورده اند، دو حرف است. پس مردم تا امروز بیش از این دو حرف را نشناخته اند. (فاذا قام قائمنا أخرج الخمسه والعشرین حرفاً فبثَّها فى النّاس وضممّ الیها الحرفین) پس زمانى که قائم ما قیام کند بیست وپنج حرف دیگر را ظاهر ساخته وبا آن دو حرف قبلى ضمیمه ساخته ودر بین مردم منتشر گرداند).(۱۸)

ابزار دانش اندوزى آنچنان گسترش مى یابد وفراگیرى معارف آنقدر آسان مى شود که همگان در همه جا به زینت علم ومعرفت دست مى یابند واز دانش یکدیگر بى نیاز مى شوند.

امام باقر (علیه السلام) فرمود:

(تؤتون الحکمه فى زمانه، حتّى أنّ المرأه لتقضى فى بیتها بکتاب اللّه تعالى وسنّه رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)).(۱۹)

(در زمان حضرت مهدى (علیه السلام)، به دانش وحکمت دست مى یابید تا آنجا که زن در خانه اش، بر اساس کتاب خداى تعالى وسنّت رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) قضاوت مى کند).

وامیر المؤمنین (علیه السلام) در باره دوران پس از ظهور مهدى (علیه السلام) فرمود:

(یُقذف فى قلوبهم العلم، فلا یحتاج مؤمن إلى ما عند اخیه من علم).(۲۰)

(دانش در دلهاى مؤمنین انداخته مى شود، در آن زمان مؤمن، نیازى به دانش برادر ایمانى خویش پیدا نمى کند)

رشد عقلى

امام باقر (علیه السلام) فرمود: (اذا قام قائمنا وضع اللّه یده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وکملت به احلامهم).(۱)

(آن زمان که قائم ما (علیه السلام) قیام کند، خداوند دستش را بر سر بندگان گذارد وبدین وسیله عقول آنان را جمع کند وسامان بخشد وفکر واندیشه آنان را کامل گرداند).

اگر پذیرفته باشیم که (همه خوبى ها را به عقل مى توان دریافت).(۲)

و(دین انسان به عقل اوست وهر که عقل ندارد دین ندارد).(۳)

و(عقل راهنماى انسان مؤمن است).(۴)

و(دین شخص، استقامت نیابد مگر آنکه عقل وى استقامت یابد).(۵)

ودین شخص را باید به میزان عقل او سنجید که (نباید اسلام کسى شما را به شگفت آورد، مگر زمانى که کنه وعمق عقل او را در یابید).(۶)

وارزش عمل خیر را باید به مقدار عقل شخص دریافت که (مردم کارهاى شایسته مى کنند، امّا پاداش خویش را روز قیامت به قدر عقولشان دریافت مى دارند).(۷)

اگر کلام پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) را ـ در آنچه نسبت به اهمیت عقل ونقش حیاتى آن ذکر شد ـ باور داشته باشیم، بهترین ره آورد ظهور حضرت مهدى (علیه السلام) را در همین ویژگى جستجو مى کنیم. از آن رو که ریشه همه مشکلات ما ـ در نفس ابتلاى به غیبت ودر خسارتهایى که به دنبال غیبت مولایمان دامنگیرمان شده ـ در کم سویى نور عقل، وتیرگى آیینه اندیشه صحیح است.

امنیّت وآسایش

در زمان او (گوسفند وگرگ) و(گاو وشیر) و(انسان ومار) به امنیت مى رسند(۸) از صحف ادریس (علیه السلام) نقل شده:

(در زمان خروج قائم آل محمد (صلى الله علیه وآله وسلم) امنیت به زمین بخشیده مى شود، ضرر رسانیدن وترس از یکدیگر از بین مى رود. درندگان وحیوانات اهلى بین مردم زندگى مى کنند وبرخى از آنان برخى دیگر را آزار نمى رسانند).(۹)

امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمود: (تمشى المرأه بین العراق والشام لا تضع قدمیها اِلاّ على النبات وعلى رأسها زینتها. لا یهیجها سبع ولا تخافه).(۱۰)

(در دولت حضرت مهدى (علیه السلام) زنى بین عراق وشام راه مى پیماید در حالى که گامش را ـ از کثرت آبادانى زمین ـ جز بر سبزه وگیاه نمى نهد. وبا اینکه زینت وزیور خویش را بر سر وچهره دارد هیچ درنده اى به او حمله نمى کند وآن زن ـ در اثر اطمینان به امنیّت موجود ـ ترسى به دل راه نمى دهد).

یگانى واتحاد ومحبّت

امیر المؤمنین (علیه السلام) از رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) مى پرسد: آیا مهدى (علیه السلام) از بین ما، خاندان محمد (صلى الله علیه وآله وسلم) است یا از غیر ماست؟ رسولخدا مى فرماید:

(نه; بلکه از بین ماست. خداوند دین را به او خاتمه مى بخشد چنانکه به ما آغاز فرمود. ومردم به وسیله او از فتنه ها رهایى مى یابند چنانکه به وسیله ما از شرک نجات یافتند. وخداوند به وسیله او بعد از دشمنى وفتنه، الفت برادرانه ایجاد مى کند چنانکه بوسیله ما بعد از دشمنى شرک، الفت در دین ایجاد فرمود).(۱۱)

وامیر المؤمنین (علیه السلام) فرمود: (ویؤلّف به بین القلوب المختلفه).(۱۲)

(وخداوند به وسیله حضرت مهدى (علیه السلام) بین دلهاى مخالف، الفت ودوستى ایجاد مى کند).

ودر حدیثى دیگر فرمود: (لو قد قام قائمنا، لأنزلت السماء قطرها ولأخرجت الأرض نباتها واذهبت الشحناء من قلوب العباد).(۱۳)

(اگر قائم ما قیام نماید، آسمان، بارانش را نازل کند وزمین، گیاهانش را برویاند وکینه ودشمنى وستیزه جویى از دلهاى بندگان برود).

تطهیر زمین از گناه

امام صادق (علیه السلام) در بیان حال مردم پس از ظهور مهدى (علیه السلام) فرمود:

(ولا یعصون اللّه عزّ وجلّ فى ارضه).(۱۴) در زمین به نافرمانى خدا نمى پردازند.

 

پی نوشت :

(۷) سوره انفال آیه ۳۹٫ (با آنان بجنگید تا زمانى که فتنه نماند ودین، تماماً براى خدا باشد).

(۸) بحار الانوار جلد ۵۲ صفحه ۳۴۰ به نقل از تفسیر عیاشى.

(۹) سوره حدید آیه ۱۷٫

(۱۰) مکیال المکارم جلد ۱ ص ۸۱٫

(۱۱) بحار الانوار جلد ۵۲ ص ۳۶۴٫

(۱۲) نهج البلاغه ـ صبحى صالح ـ خطبه ۱۳۸، ص ۱۹۵، قطع جیبى.

(۱۳) ترجمه آزاد.

(۱۴) ینابیع الموده ص ۴۴۸٫

(۱۵) بحار الانوار جلد ۵۱ صفحه ۳۰٫

(۱۶) مدرک پیشین همان حدیث.

(۱۷) مکیال المکارم جلد ۱ صفحه ۵۷ حدیث ۹۸٫

(۱۸) بحار الانوار جلد ۵۲ صفحه ۳۳۶ حدیث ۷۳٫

(۱۹) بحار الانوار ج ۵۲ ص ۳۵۲ به نقل از کتاب غیبت نعمانى.

(۲۰) بحار الانوار ج ۵۳ ص ۸۶٫

(۱) منتخب الاثر فصل ۷ باب ۱۲ ص ۴۸۳ به نقل از کافى.

(۲) (انما یدرک الخیر کله بالعقل) حدیث ۹۰۱ نهج الفصاحه پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله وسلم).

(۳) (دین المرء عقله ومن لاعقل له لا دین له) مدرک پیشین حدیث ۱۵۸۱٫

(۴) (العقل دلیل المؤمن) مدرک پیشین حدیث ۱۹۶۱٫

(۵) (لا استقام دینه حتّى یستقیمَ عقله) مدرک پیشین حدیث ۲۶۱۹٫

(۶) (لایعجبکم اسلام رجل حتى تعلموا کنه عقله) مدرک پیشین حدیث ۲۴۶۹٫

(۷) (الناس یعملون الخیرات. وانّما یُعطون اجورهم یوم القامه على قدر عقولهم). مدرک پیشین حدیث ۳۱۵۵٫

(۸) بحار الانوار ج ۵۱ ص ۶۱٫

(۹) بحار الانوار ج ۵۲ ص ۳۸۴٫

(۱۰) مکیال المکارم جلد ۱ صفحه ۱۰۱ حدیث ۲۲۸٫

(۱۱) بحار الانوار جلد ۵۱ حدیث ۳۴ از کتاب چهل حدیث حافظ ابو نعیم.

(۱۲) مکیال المکارم جلد ۱ صفحه ۵۲ حدیث ۸۵٫

(۱۳) مدرک پیشین صفحه ۱۰۱ حدیث ۲۲۸٫

(۱۴) منتخب الاثر صفحه ۴۹۷ ـ حدیث ۸٫

مهدی در قرآن وکلام اهل البیت

۱ نظر

  1. علي گفت:

    با سلام و خسته نباشید

    آقا دمتون گرم حال کردم از سایتتون و لذت بردم از این مطالب بیشتر بذارین آدم با این احادیث و روایاتی که شمار نوشتین دلش میخاد همین فردا آقا بیاد نه که سایتهای دیگه میری همش از جنگ و بکش بکش حرف میزنن شما رو خدا از این دست روایات و احادث تا میتونین و هست بذارین تا مردم آگاه بشن لااقل دعا کنن آقا زودتر بیاد از زندگی نکبتی در بیایم
    اجرتون با امام زمان

نظر دهيد