چه آثار وفوايدى بر بحث از مهدويت در اين زمان مترتب است؟

چه آثار وفوایدى بر بحث از مهدویت در این زمان مترتب است؟

چه آثار وفوایدى بر بحث از مهدویت در این زمان مترتب است؟

برخى بر این گمان اند که طرح وبررسى موضوع مهدویت در این زمان امرى بى فایده است، زیرا این موضوع مربوط به اینده بشریت است واینده واتفاقات ان امرى است مجمل ومبهم، امّا انچه وظیفه ماست اینکه به تکالیف خود در عصر وزمان خود عمل کنیم؛ زیرا هر عصر وزمانى مقتضیات خود را مى طلبد…(۸)

پاسخ: بحث از مهدویت در این عصر وزمان اثار وفوایدى دارد که به برخى از انها اشاره مى کنیم:

۱ – ارمان قیام وانقلاب مهدى علیه السلام یک فلسفه بزرگ اجتماعى، اسلامى است. این ارمان بزرگ گذشته از اینکه الهام بخش ایده وراه گشاى به سوى اینده است، اینه بسیار مناسبى است براى شناخت ارمان هاى اسلامى.(۹)

۲ – نوید به برپایى حکومتى جهانى واسلامى ارکان وعناصر مختلفى دارد که برخى فلسفى وجهانى است وجزئى از جهان بینى اسلامى است، وبرخى فرهنگى وتربیتى است، برخى سیاسى است وبرخى اقتصادى وبرخى اجتماعى است. وبرخى انسانى یا انسانى، طبیعى مى باشد.(۱۰)

انسان مى تواند با الگوپذیرى از برنامه هاى جامع وفراگیر حضرت در عصر ظهور به ارمان هاى واقعى اسلام نزدیک شود.

۳ – در طول تاریخ ودر سطح جهان، انقلاب هاى گوناگونى از قبیل فرهنگى، سیاسى، اجتماعى و… صورت گرفته است، ولى اکثر این انقلاب ها یا در شروع موفق نبوده ویا اینکه در مواجهه با مشکلات فراوان ومقابله با دشمنان خود نتوانسته است دوام بیاورد… وتنها نگاه سبزى که شیعه به مهدویت دارد مى تواند با ایجاد روحیه امید در جامعه، مردم را از ناامیدى ویاس برهاند. شیعه معتقد به امام زمانى زنده وحاضر وناظر بر اعمال خود است که او را در مواقع حساس کمک کار خواهد بود. این اعتقاد از جهت روان شناسى اثار عمیقى را در روحیه شیعیان خواهد گذاشت.

۴ – از ان جهت که وقت تشکیل حکومت امام زمان علیه السلام مشخص نیست وهر لحظه مى تواند زمان ظهور باشد، لذا وظیفه داریم که نظرى به مباحث مهدویت وظهور کرده وخصوصیات عصر ظهور ووظایف خود در ان عصر را بدانیم.

۵ – رسیدن به حکومت جهانى توحیدى در عصر ظهور، شرایطى دارد که برخى از انها به دست خود بشر حاصل مى گردد، از ان جمله رسیدن بشر به تکامل همه جانبه ورسیدن به مستواى عالى فکرى است. لذا بر ماست که ارمان هاى اصیل اسلامى در عصر ظهور را بدانیم تا بتوانیم هر چه بهتر در نزدیک شدن ان سهیم بوده وزمینه ساز ظهور حضرت باشیم.

۶ – بحث از مهدویت تنها بحث از امورى نیست که مربوط به اینده بشریّت باشد، بلکه بحث از امامت ومهدویت است، بحث از اینکه در هر زمانى باید امام معصومى موجود باشد، خواه حاضر ومشهور وخواه غایب وپنهان تا حجت ها وبینات خداوند باطل نگردد.

ولذا در روایات اسلامى از رسول خدا صلى الله علیه واله مى خوانیم: (من مات ولم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیّه)؛(۱۱) (هر کس بمیرد وپیشواى زمان خود را نشناسد مرده است از نوع مردن زمان جاهلیت).

بحث از مهدویت، بحث از غیبت وفلسفه ان واثار وبرکات وجود امام در این عصر غیبت است.

ولذا بحث از مهدویت از وظایف وتکالیف شیعه در عصر غیبت است.

 

پی نوشت :

(۸) المهدى المنتظر، دکتر عداب محمود محش، ص ۲۱۴٫

(۹) قیام وانقلاب مهدى از دیدگاه فلسفه تاریخ، شهید مطهرى رحمه الله، ص ۵۷٫

(۱۰) همان.

(۱۱) شرح مقاصد، ج ۵، ص ۲۳۹٫

موعود شناسى وپاسخ به شبهات

نظر دهيد