چه ضرورتى در تحقق حکومت عدل جهانى در اين دنيا است؟

چه ضرورتى در تحقق حکومت عدل جهانى در این دنیا است؟

چه ضرورتى در تحقق حکومت عدل جهانى در این دنیا است؟

برخى بعد از اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت عدل جهانى مى گویند: چه ضرورتى براى تشکیل این عدالت در سطح گسترده در این دنیاست، اگر در عالم اخرت این عدالت در سطح گسترده پیاده شود – که حتما هم چنین خواهد بود – غرض وهدف خلقت تامین خواهد شد؟

در پاسخ این اشکال مى گوییم:

۱ – از انجا که هدف از خلقت، عبادت ورسیدن به یقین ولقاى خداوند معرفى شده است، لذا باید این حکومت در روى زمین وقبل از انقضاى دنیا پیاده شود تا هدف غایى خلقت در برهه اى از زمان پیاده شود.

۲ – بشر مخلوق در این دنیا گرایش فطرى به این نوع حکومت دارد، لذا باید براى او در این عالم با مقدماتش فراهم گردد.

۳ – از انجا که قسر دائم واکثرى محال است، لذا انسان در این عالم طبیعت باید روزى را به خود ببیند که ظلم وتعدى از بین رفته وعدالت وانسانیت جاى ان را در سطح گسترده گرفته است.

۴ – تکامل انسان در این دنیا براى او ارزشمند است نه در عالمى دیگر، واز انجا که انسان طبیعتا وفطرتا کمال خواه وکمال جو است باید زمینه لازم براى سیر کمالى او در سطح گسترده در این عالم فراهم گردد، که در عصر ظهور مهدى علیه السلام این خواسته عملى خواهد شد.

موعود شناسى وپاسخ به شبهات


نظر دهيد