ترسيم زمان پس از ظهور در گفتار امام على (ع )

ترسیم زمان پس از ظهور در گفتار امام على (ع )

ترسیم زمان پس از ظهور در گفتار امام على (ع )

– حضرت مهدى (عج ) امیرانش را به تمام کشورها مى فرستد تا عدالت را پیاده کنند.

ـ گوسفند در کنار گرگ مى چرد.

ـ کودکان با مارها و عقربها بازى مى کنند و هیچ آسیبى به آنها نمى رسد.

ـ شر برداشته شده و خیر مى ماند.

ـ انـسـان یـک مـدّ (چـارک ) مـى کـارد و هـفـتصد مدّ حاصل برداشت مى کند، همان گونه که قرآن مى فرماید: ((همانند یک دانه که از آنها هفت سنبل بروید و در هر سنبلى صد دانه باشد.))

ـ ربا و زنا برداشته مى شود و اثرى از شراب خوارى و ریا و خودنمایى باقى نمى ماند.

ـ مردم به اطاعت و عبادت و نماز جماعت رو مى آورند.

ـ عمرها طولانى مى شود.

ـ امانتها رعایت مى شود.

ـ درختان پرثمر و برکات افزون مى گردد.

ـ اشرار هلاک شده و نیکان مى مانند.

ـ از دشمنان اهل بیت (ع ) کسى باقى نمى ماند.(۱)

گـفـتـنـى اسـت ، هـمـان قـدر کـه تـرسـیـم چـنـیـن جـهـانـى در افـق خـیـال آسـان اسـت ، از نـظـر عـمل فوق العاده مشکل و طاقت فرساست ، امّا حضرت مهدى (عج ) به عنوان معمار این جامعه نوین ، بقدرى از تواناییهاى روحى و معنوى برخوردار است که مى تواند جهانى را که از ظلم و جور پر شده است ، از عدل و داد پر کند و فراتر از مدینه فاضله اى که فلاسفه و دانشمندان ترسیم کرده اند، به وجود آورد.

۱- عقدالدرر فى اخبار المنتظر ، ص ۱۵۹ .


منبع : امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در اعتقاد ما

پدیدآور اصلی : س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌

نظر دهيد