آيا سيطره نهايى جهان با ليبراليسم است؟

آیا سیطره نهایى جهان با لیبرالیسم است؟

آیا سیطره نهایى جهان با لیبرالیسم است؟

برخى از متفکرین غربى، اینده سیطره بر جهان را در اختیار لیبرالیسم یعنى ازادى همه جانبه بشر مى دانند وتنها راه نجات را در این فرضیه خلاصه مى کنند. لیبرالیسم گرچه انواع مختلفى دارد از قبیل فرهنگى، سیاسى واقتصادى ولى عمده نظر انها در ازادى به معناى اول دور مى زند.

 

موعود شناسى وپاسخ به شبهات


نظر دهيد